Kętrzyn: Dostosowanie budynku przedszkola PUCHATEK zlokalizowanego przy ulicy Sikorskiego 46 w Kętrzynie do zaleceń przeciwpożarowych
Numer ogłoszenia: 233012 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kętrzyn , ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 752 05 20, faks 089 752 05 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie budynku przedszkola PUCHATEK zlokalizowanego przy ulicy Sikorskiego 46 w Kętrzynie do zaleceń przeciwpożarowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3) Przedmiotem zamówienia Dostosowanie budynku przedszkola PUCHATEK zlokalizowanego przy ulicy Sikorskiego 46 w Kętrzynie do zaleceń przeciwpożarowych jest: 3).1. Opracowanie i wykonanie w oparciu o: - ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku - opracowanie z dnia 28 czerwca 2010r. w powiązaniu z postanowieniem nr WZ-5595/53/10 z dnia 6 lipca 2010r. Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i Decyzją nr PZ-5580/3/11 z dnia 16.02.2011r. (zał. nr 7 do SIWZ); - ekspertyzę techniczną w sprawie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej budynku opracowanie z dnia 10 września 2011r. w powiązaniu z postanowieniem nr WZ-5595/65/11 z dnia 14 października 2011r. Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (zał. nr 8 do SIWZ) dokumentacji projektowej dotyczącej przystosowania do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola Niepublicznego PUCHATEK w Kętrzynie przy ulicy Sikorskiego 46 w skład której wchodzi: a) aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych, b) projekt budowlany i wykonawczy /po 6 egzemplarzy dla każdej z branż w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, d) przedmiar robót dla każdej z branży / po 3 egzemplarze dla każdej z branż w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, e) kosztorys inwestorski dla każdej z branży / po 3 egzemplarze dla każdej z branż w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, f) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla każdej z branży / po 3 egzemplarze dla każdej z branż w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, g) informacja planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / 6 egzemplarzy w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF/, 3)2. Dokumentacja projektowa winna obejmować zadania szczegółowo opisane w ekspertyzach, o których mowa powyżej, a stanowiących integralną część opisu przedmiotu zamówienia, w tym: a) wyposażenie budynku w instalację sygnalizacji pożaru podłączoną do systemu monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, b) wyposażenie budynku w gaśnice wg wskaźnika 4 kg środka gaśniczego na każde 100m2 chronionej strefy pożarowej, c) wyposażenie budynku w awaryjne i ewakuacyjne oświetlenie, d) wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, e) zabezpieczenie konstrukcji stropów nad parterem, piętrem i poddaszem, celem zapewnienia klasy odporności ogniowej EI 60 tych elementów. Oddzielenie konstrukcji i przekrycia dachu budynku od przestrzeni poddasza użytkowego celem spełnienia wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej odpowiedni R 30 i RE 30. Ponadto wszystkie ww. elementy zostaną zabezpieczone środkami ogniochronnymi do granicy nierozprzestrzeniania ognia, f) wydzielenie ścianami i drzwiami o wymaganej klasie odporności ogniowej kotłowni z kotłem na paliwo gazowe o mocy 39,3 kW, g) wydzielenie piwnicy jako odrębnej strefy pożarowej, h) zdemontowanie na drogach ewakuacyjnych łatwo zapalnych wykładzin podłogowych i zastąpienie co najmniej trudno zapalnymi, i) zabudowanie wejścia na strych z przestrzeni klatki schodowej, klapą wyjściową o klasie odporności ogniowej EI 15, j) utwardzenie dojścia o szerokości co najmniej 1,5m długości maksymalnie 30m łączące wyjście główne z budynku z drogą pożarową. 3).3. Wykonanie niezbędnych prac inwentaryzacyjnych do projektowania oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia. 3)4. Uzyskanie wymaganych przepisami Prawa budowlanego i przepisami odrębnymi decyzji, opinii, uzgodnień, zezwoleń, warunków i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie obowiązujących przepisów, aktualnych map do celów projektowych, w tym decyzji niezbędnych do otrzymania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany inwestycji i udzielającej pozwolenia na budowę. 3)5. Złożenie kompletnej dokumentacji projektowej do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę. 4) W rozwiązaniach projektowych winny być wskazane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W dokumentacji projektowej winny być określone jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów. W przypadku braku takiej możliwości, Wykonawca może wskazać nazwy handlowe typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych. 5) Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania winien odbyć wizję lokalną pomieszczeń objętych przedmiotowym zadaniem. 6) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy- zał. nr 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium, 2) wadium w wysokości 400,00 złotych (słownie: czterysta zł 00/100) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł postępowania, którego wadium dotyczy) w terminie do dnia 11.07.2012 r. do godz. 13:00, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5) wadium w pozostałych formach należy wnieść w oryginale wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot. 6) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7) Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8) Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 9) Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 11) Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy ponadto załączyć: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ, 2) dowód wniesienia wadium, 3) pełnomocnictwo (jeśli konieczne)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach: a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy, b) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia, c) zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu: 1) konieczności uzyskania dodatkowych niezbędnych do projektowania materiałów i warunków technicznych, itp. 2) przedłużającego się postępowania w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3) przedłużającego się okresu na uzgodnienie koncepcji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) ze względu na niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą . Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wniosek o akceptację proponowanych nowych terminów wykonania opracowań wraz z uzasadnieniem. W przypadku wystąpienia jednej z w/w okoliczności Zamawiający może wydłużyć termin wykonania zamówienia o określoną liczbę dni. Zmiana terminu realizacji umowy nastąpi w formie aneksu do umowy. d) Przewiduje się skrócenie terminu płatności faktur w uzasadnionych przypadkach, wywołanych np. koniecznością wydatkowania środków budżetowych. e) Zakres przedmiotowy umowy może zostać ograniczony przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej wymienione w SIWZ będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności któregoś z elementu dokumentacji projektowej. Przystąpienie do wykonywania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej następować będzie w porozumieniu z Zamawiającym. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, ze zaszły okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ketrzyn.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, Punkt Obsługi Interesantów (parter przy wejściu do Urzędu Miasta ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 1) W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy PZP - Środki ochrony prawnej. 2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 3) W niniejszym postępowaniu, w myśl art. 180 ust. 2 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego. 4) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 8) Odwołanie winno być opłacone wpisem. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 9) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności wymienione w zdaniu poprzedzającym nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 10) Pozostałe informacje o środkach ochrony prawnej, w tym o formie i niezbędnych elementach odwołania oraz procedurze postępowania odwoławczego określają przepisy zawarte w dziale VI ustawy PZP - Środki ochrony prawnej. 2.WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (np. w formie konsorcjum, porozumienia na rzecz wspólnego wykonania zadania, itp.). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi przedstawić: -oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg załącznika nr 3 do SIWZ), -aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W stosunku do osób fizycznych wystarczające jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3a) do SIWZ. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio poszczególnych podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. referencje, protokoły odbioru, itp.) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Pełnomocnik (lider) zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. d) treść pełnomocnictwa (umowy konsorcjum) powinna dokładnie określać zakres umocowania pełnomocnika (lidera Konsorcjum), oraz zawierać oświadczenia wszystkich członków konsorcjum o solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. e) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 4 Uwag zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą w swej treści, co najmniej następujące postanowienia: - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu oraz ich solidarną odpowiedzialność wszystkich członków konsorcjum za realizację zamówienia, - wskazanie pełnomocnika konsorcjum, - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości/rękojmi. - zakaz zmiany członków konsorcjum wspólnie realizującego dane zamówienia publiczne w trakcie jego realizacji. 3. Zamówienie realizowane jest ze środków własnych Zamawiającego...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie