Kętrzyn: Bieżące naprawy nawierzchni dróg w Kętrzynie
Numer ogłoszenia: 325580 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kętrzyn , ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 752 05 20, faks 089 752 05 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące naprawy nawierzchni dróg w Kętrzynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są bieżące naprawy nawierzchni dróg w Kętrzynie. 1)1. Przedmiot zamówienia obejmuje remonty ubytków nawierzchni dróg w ilości 410 m2 masą mineralno-bitumiczną (grubość warstw ścieralnej do 4 cm) przekazaną przez Zamawiającego, pochodzącą z frezowania nawierzchni ulic - destrukt. Do destruktu przekazanego przez Zamawiającego Wykonawca winien przewidzieć ok. 10 % asfaltu D 50, który zabezpieczy we własnym zakresie. 1)2. Podana ilość robót jest ilością szacunkową. Wartość robót określona w formularzu cenowym, stanowiącym zał. nr 1a) do SIWZ jest wartością maksymalną. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty. 1)3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego we własnym zakresie projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez właściwe organy 1)4. Okres gwarancji dla robót objętych zamówieniem wynosi 12 miesięcy od daty odbioru ostatecznego. 2) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 3) Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, wzorem umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium, 2) wadium w wysokości 700,00 zł należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł postępowania, którego wadium dotyczy) w terminie do dnia 17.09.2012r. do godz. 09:00, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5) wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot. 6) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7) Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8) Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: d) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; e) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; f) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 10) Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy ponadto dołączyć: a) wypełniony i podpisany formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ, b) wypełniony i podpisany formularz cenowy - zał. nr 1a) do SIWZ c) dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy. 2. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań stron umowy; b) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia; c) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia. d) zmniejszenie ilości robót, oraz dokonywanie zmian ilości w poszczególnych zakresach w miarę potrzeb.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ketrzyn.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, Punkt Informacyjny (parter Urzędu Miasta)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 1) W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy PZP - Środki ochrony prawnej. 2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 3) W niniejszym postępowaniu, w myśl art. 180 ust. 2 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego. 4) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 8) Odwołanie winno być opłacone wpisem. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 9) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności wymienione w zdaniu poprzedzającym nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 10) Pozostałe informacje o środkach ochrony prawnej, w tym o formie i niezbędnych elementach odwołania oraz procedurze postępowania odwoławczego określają przepisy zawarte w dziale VI ustawy PZP - Środki ochrony prawnej. 2.WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (np. w formie konsorcjum, porozumienia na rzecz wspólnego wykonania zadania, itp.). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi przedstawić: -oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg załącznika nr 3 do SIWZ), -aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W stosunku do osób fizycznych wystarczające jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3a) do SIWZ. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio poszczególnych podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. referencje, protokoły odbioru, itp.) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Pełnomocnik (lider) zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. d) treść pełnomocnictwa (umowy konsorcjum) powinna dokładnie określać zakres umocowania pełnomocnika (lidera Konsorcjum), oraz zawierać oświadczenia wszystkich członków konsorcjum o solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. e) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 4 Uwag zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą w swej treści, co najmniej następujące postanowienia: - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu oraz ich solidarną odpowiedzialność wszystkich członków konsorcjum za realizację zamówienia, - wskazanie pełnomocnika konsorcjum, - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości/rękojmi. - zakaz zmiany członków konsorcjum wspólnie realizującego dane zamówienia publiczne w trakcie jego realizacji. 3. Zamówienie realizowane jest ze środków własnych Zamawiającego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie