Numer ogłoszenia: 329612 - 2012; data zamieszczenia: 04.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 327890 - 2012 data 03.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 752 05 20, fax. 089 752 05 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

2909