☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

rej_akt_pr_m-k_2010-2014

L.p. Data podjęcia uchwały Nr uchwały Pełen tytuł uchwały Data publikacji nr i pozycja dziennika urzędowego Termin wejścia w życie Adnotacja o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu
1. 16.12.2010r. III/16/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 18.01.2011
Nr 6, poz.71
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
2. 16.12.2010r. III/18/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2011 Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 10.02.2011
Nr 12, poz.194
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego    
3. 16.12.2010r. III/19/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 18.01.2011
Nr 6, poz.72
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
4. 16.12.2010r. III/20/10 w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 18.01.2011
Nr 6, poz.73
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  straciła moc uchwałą XX/115/11 z dn. 29.11.2011
5. 30.12.2010r. IV/22/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 24.01.2011
Nr 9, poz. 126
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
 

zm. uchwałą VII/41/2011 z dn. 31.03.2011r.
straciła moc uchwałą XVII/97/11 z dn. 27.10.2011

6. 30.12.2010r. IV/29/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Kętrzyn podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 28.01.2011
Nr 11, poz. 180
14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
7. 03.02.2011r. V/34/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2011 Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 11.07.2011
Nr 91, poz.1588
Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r.    
8. 31.03.2011r. VII/41/11 o zmianie uchwały NR IV/22/10 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 19.05.2011
Nr 62, poz.1038
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  straciła moc uchwałą XVII/97/11 z dn. 27.10.2011
9. 31.03.2011r. VII/42/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 17.05.2011
Nr 60, poz.1014
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
10. 02.06.2011r. X/56/11 o zmianie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.07.2011
Nr 90, poz.1573
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
11. 02.06.2011r. X/57/11 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.07.2011
Nr 90, poz.1574
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
12. 02.06.2011r. X/59/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kętrzyn realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.07.2011
Nr 90, poz.1575
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
13. 02.06.2011r. X/60/11 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.07.2011
Nr 90, poz.1576
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
14. 02.06.2011r. X/61/11 o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LVIII/438/98 z dnia 28 stycznia 1998r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.07.2011
Nr 90, poz.1577
po upływie 6 m-cy od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
 15. 02.06.2011r. X/63/11  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kętrzyn i jej jednostkom podległym, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 02.08.2011
Nr 107, poz.1778
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego    
16. 18.08.2011r. XII/74/11 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 13.09.2011
Nr 131, poz.2135
z dniem podjęcia    
17. 29.09.2011r. XV/80/11 w sprawie zmiany „ planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn kwartału terenu położonego pomiędzy ulicami Bydgoską, Chopina, rzeką Guber, Poznańską, Gdańską ( od skrzyżowania z ulicą Poznańską ) i granicą administracyjną miasta Kętrzyn „ uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą Nr LIII/336/05 z dnia 15 września 2005r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 162, poz. 1839- w obszarach zlokalizowanych pomiędzy ulicami Chopina, rzeką Guber, Wileńską, Warmińską i zapleczem nieruchomości przy ulicy Zjazdowej 1-15 Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.12.2011
Nr 192, poz.2802
po upływie 30 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
18. 27.10.2011r. XVII/88/11 o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LVIII/438/98 z dnia 28 stycznia 1998r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 30.11.2011
Nr 183, poz.2718
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
19. 27.10.2011r. XVII/94/11 w sprawie zmiany statutu Kętrzyńskiego Centrum Kultury Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.12.2011
Nr 192, poz.2805
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  uchylona uchwałą nr XX/110/2011 z dn. 29.11.2011r.
20. 27.10.2011r. XVII/96/11 w sprawie przebiegu drogi Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 30.11.2011
Nr 183, poz.2719
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
21. 27.10.2011r. XVII/97/11 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 08.12.2011
Nr 192, poz.2806
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  zm. uchwałą nr XX/113/2011 z dn. 29.11.2011r.
22. 24.11.2011r. XIX/103/11 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 24.01.2012  poz.289 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
23. 24.11.2011r. XIX/105/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 24.01.2012  poz. 290 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
24. 24.11.2011r. XIX/107/11 w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości dotacji oraz udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 01.02.2012 poz. 508 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
rozstrzygnięcie RIO - stwierdzono nieścisłości § 2 ust. 1 i § 37 zm. uchwałą nr XXX/178/12 z dn. 31.05.2012r. 
25. 29.11.2011r. XX/111/11 w sprawie zmiany statutu Kętrzyńskiego Centrum Kultury Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 24.01.2012  poz. 291 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
26. 29.11.2011r. XX/112/11 w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 24.01.2012  poz. 292 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
27. 29.11.2011r. XX/113/11 o zmianie uchwały Nr XVII/97/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określania szczegółowych zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 24.01.2012  poz. 293 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
28. 29.11.2011r. XX/115/11 w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 18.01.2012  poz. 209 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  zm. uchwałą XXVI/153/2012 z dn. 26.01.2012r.
29. 29.11.2011r. XX/116/11 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 18.01.2012
poz. 210
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
30. 30.11.2011r. XX/117/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 19.01.2012
 poz. 211
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
31. 30.11.2011r. XX/118/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na 2012 rok

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 19.01.2012  poz. 212

po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
32. 29.12.2011r. XXIII/126/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2012 Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 06.03.2012 poz. 939 z dniem podjęcia     
33. 26.01.2012r. XXVI/153/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 06.03.2012 poz. 940 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
34. 26.01.2012r. XXVI/154/12 w sprawie zmiany zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.03.2012 poz. 1091 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
35. 01.03.2012r. XXVII/160/12 w sprawie zmiany uchwały Nr X/87/03 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 22.05.2003r. w sprawie uporządkowania handlu na terenie miasta Kętrzyna Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 27.03.2012 poz. 1121 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
36. 01.03.2012r. XXVII/161/12 o zmianie uchwały Nr LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28.01.1998r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 27.03.2012 poz. 1122 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
37. 01.03.2012r. XXVII/162/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 27.03.2012 poz. 1123 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
38. 01.03.2012r. XXVII/163/12 o zmianie uchwały Nr LV/294/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26.11.2009r. w sprawie uchylenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 27.03.2012 poz. 1124 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
39.  31.05.2012r. XXX/166/12 w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Kętrzynie   Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 07.05.2012 poz. 1436  po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego 
   
40. 31.05.2012r. XXX/177/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia obowiązowego wymiaru godzin        
41. 31.05.2012r. XXX/178/12 w sprwie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji oraz udzielenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowywania przedszkolengo, niepublicznych gimnazjów   Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 19.06.2012 poz. 1886  po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
42. 31.05.2012r. XXX/179/12 w sprawie przebiegu drogi gminnej - ul. Królowej Jadwigi Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 06.07.2012 poz. 1998 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
43. 31.05.2012r. XXX/180/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 06.07.2012 poz. 1999 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego PN.4131.1.44.12  
44. 31.05.2012r. XXX/181/12 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2016" Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 16.07.2012 poz. 2012 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego PN.4131.181/12  
45. 28.06.2012r. XXXI/189/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 25.07.2012 poz. 2137 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
46. 28.06.2012r. XXXI/190/12 w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 25.07.2012 poz. 2138 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
47. 28.06.2012r. XXXI/191/12 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 25.07.2012 poz. 2139 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
48. 30.08.2012 XXXIV/201/12 o uchyleniu uchwały Nr XXXI/189/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 21.09.2012 poz. 2524 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
49. 30.08.2012 XXXIV/202/12 w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Kętrzynie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 21.09.2012 poz. 2525  po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
50. 27.09.2012 XXXV/208/12 w sprawie zaliczenia ulicy Różanej do kategorii dróg gminnych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2808  po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
51. 27.09.2012 XXXV/209/12 w sprawie ustalenie przebiegu drogi gminnej - ulicy Różanej Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2809  po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
52. 27.09.2012 XXXV/210/12 w sprawie zaliczenia ulicy Staromiejskiej do kategorii dróg gminnych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2810 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
53. 27.09.2012 XXXV/211/12 w sprawie przebiegu drogi gminnej - ulicy Staromiejskiej Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2811 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
54. 27.09.2012 XXXV/212/12 w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Ignacego Daszyńskiego do kategorii dróg gminnych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2812  po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
55. 27.09.2012 XXXV/213/12 w sprawie przebiegu drogi gminnej - odcinka ul. Ignacego Daszyńskiego Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2813 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
56. 27.09.2012 XXXV/214/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/178/08 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 sierpnia 2008 roku o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ulic położónych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2814 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
57. 27.09.2012 XXXV/215/12 w sprawie przebiegu drogi gminnej - odcinka ul. Gen. Władysława Sikorskiego Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2815 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
58. 27.09.2012 XXXV/216/12 w sprawie zaliczenia odcinka ul. Miejskiej do kategorii dróg gminnych Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 23.10.2012 poz. 2816 po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
59. 18.10.2012 XXXVII/224/12 w sprawie podziału miasta Kętrzyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dn.09.11.2012r. poz.2993  z dniem podjęcia     

 

Wytworzył:
Marek Kaliszewski
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2012-03-01 12:15:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-11-09 14:13:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593262