☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komisje Rady Miejskiej IV kadencji

 Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 Skład

 1. Józef Banaszuk  
  Przewodniczący
 2. Helena Szymkiewicz
 3. Urszula Baraniecka 
 4. Tadeusz Bartasun
 5. Ewa Głusiec
 6. Lech Ryndzionek

   

 Kompetencje
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
obejmuje zakresem swego działania sprawy:

 1. edukacji publicznej w tym, w szczególności gimnazjów,
 2. szkół podstawowych i przedszkoli,
 3. ochrony zdrowia,
 4. kultury, w tym bibliotek publicznych i innych komunalnych jednostek
 5. upowszechniania kultury,
 6. kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 7. pomocy społecznej,
 8. profilaktyki przeciwalkoholowej, promocji miasta.

 Komisja obraduje w środy od godz. 1600. Przewodnicząca Komisji przyjmuje mieszkańców miasta w terminie uzgodnionym w pok. 107 Urzędu Miasta - tel. 752 05 28

 Komisja Gospodarki Komunalnej

 Skład

 1. Stanisław Wachnik 
  Przewodniczący
 2. Stanisław Turek 
    Zastępca Przewodniczącego
    Komisji
 3. Józef Banaszuk
 4. Dariusz Duczek
 5. Marian Toruński
 6. Jan Szydłowski
 7. Ryszard Nowik

 

 

 

 

 

 

  

 Kompetencje

Komisja Gospodarki Komunalnej obejmuje zakresem swego działania sprawy:

 1. zaopatrzenia w energię cieplną,
 2. komunalnego budownictwa mieszkaniowego i utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych,
 3. utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 4. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz utrzymania czystości urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów,
 5. miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 6. lokalnego transportu zbiorowego,
 7. ładu przestrzennego, architektury, gospodarki nieruchomościami i inwestycji miejskich,
 8. zieleni miejskiej, zadrzewień, ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 9. cmentarzy komunalnych,
 10. ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 11. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

 Komisja obraduje we wtorki od godz. 1600. Przewodniczący Komisji przyjmuje mieszkańców miasta we wtorki w godz. 1500 - 1600 w sali 102 Urzędu Miasta.

  Komisja Mieszkaniowa

 Skład

 1.  Henryk Kopeć    Przewodniczący Komisji  
 2. Jan Szydłowski  Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Tadeusz Bartasun
 4. Ewa Głusiec
 5. Bronisław Goździewski

Kompetencje

Komisja Mieszkaniowa obejmuje zakresem swego działania:

 1.  
  badanie, ocenę i opiniowanie warunków mieszkaniowych, materialnych i rodzinnych osób ubiegających się o mieszkanie kumunalne i kwalifikujących sie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 2.  
  sporządzanie na każdy rok projektu wykazu osób spełniających kryteria do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 3.  
  wyrażanie opinii w sprawie wynajmowania zwolnionych mieszkań osobom ujetym w wykazie, o którym mowa w pkt. 2,
 4.  
  wyrażanie opinii w sprawach wynajmu mieszkań osobom podlegającym przekwaterowaniu z budynków przeznaczonych do rozbiórki, remonty czy sprzedaży,
 5.  
  opiniowanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego
Komisja obraduje w zależności od potrzeb. Przewodniczący i Zastepca Przewodniczącego Komisji przyjmują interesantów w sprawach mieszkaniowych w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 1100 - 1300 w sali 108 Urzędu Miasta.

 Komisja Rewizyjna

 Skład

 1. Tadeusz KOWALEWSKI – Przewodniczący Komisji
 2. Zygmunt DORF - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Helena SZYMKIEWICZ 
 4. Andrzej NIEDŹWIECKI 
 5. Stanisław TUREK 

 

 

 

 


 

Kompetencje

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Burmistrza, Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
 2. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
  - przestrzeganie prawa,
  - przestrzeganie Statutu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych,
  - realizacja budżetu miasta,
  - gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
  - realizacja uchwał Rady Miasta.
 3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

 Komisja Rozwoju Gospodarczego

 Skład 

 1. Ryszard Nowik Przewodniczący
 2. Zygmunt Dorf    Zastępca Przewodniczącego    Komisji
 3. Dariusz Duczek
 4. Bronisław Goździewski
 5. Antoni Górski
 6. Jerzy Koniuszewski
 7. Henryk Kopeć
 8. Tadeusz Kowalewski
 9. Andrzej Niedźwiecki
 10. Lech Ryndzionek
 11. Stanisław Wachnik
 12. Romuald Budrewicz

Kompetencje 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów, obejmuje zakresem swego działania sprawy:

 1. planów finansowania zadań społeczno-gospodarczych i budżetu Miasta,
 2. podatków i opłat,
 3. gospodarki pieniężnej Miasta,
 4. targowisk i hal targowych,
 5. związane z funkcjonowaniem i rozwojem przemysłu, drobnej wytwórczości, usług, handlu, gastronomii, rzemiosła i innych podmiotów gospodarczych,
 6. związanych z kształtowaniem rynku pracy w mieście,
 7. turystyki,
 8. opiniowania dyspozycji środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

 Komisja obraduje w poniedziałki od godz. 1700. Przewodniczący Komisji przyjmuje mieszkańców miasta w poniedziałki w godz. 1600 - 1700 w sali 102 Urzędu Miasta.

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2006-11-28 13:22:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2006-11-28 13:28:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593262