Zarządzenia BMK I kwartał 2007

numer

z dnia

w sprawie

80/07

anulowano

79/07

30.03.2007

w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 78/06 z dnia 16 stycznia 2006r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

78/07

30.03.2007

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

77/07

30.03.2007

w sprawie powołania Dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie

76/07

27.03.2007

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru wykonania przegrody pomieszczenia "centrum monitoringu" i przegrody pomieszczenia na kserokopiarkę.

75/07

27.03.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

74/07

27.03.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

73/07

27.03.2007

o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn
[Załącznik] - Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Kętrzyn

72/07

23.03.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

71/07

22.03.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Stefana Żeromskiego 17

70/07

22.03.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Mazowieckiej 24

69/07

22.03.2007

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru "Projektu budowlanego ogrodzenia w obrębie Cmentarza Komunalnego od srony ulicy Mazowieckiej w Kętrzynie"

68/07

21.03.2007

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych polegający na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

67/07

21.03.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

66/07

20.03.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

65/07

20.03.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 

64/07

20.03.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

63/07

20.03.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

62/07

20.03.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 

61/07

 

anulowano

60/07

19.03.2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

59/07

19.03.2007

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót dodatkowych budowy monitoringu miasta Kętrzyn polegających na podłączeniu obrazu wizyjnego z kamer monitoringu do internetu

58/07

19.03.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

57/07

07.03.2007 w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok
[Załącznik nr 1] Układ wykonawczy budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok - dochody
[Załącznik nr 2] Układ wykonawczy budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok - wydatki

56/07

07.03.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faxów do Urzędu Miasta na rok 2007. 

55/07

07.03.2007

w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Miejska Kętrzyn gruntu położonego przy ulicy Bogumiła Linki w Kętrzynie

54/07

07.03.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

53/07

07.03.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

52/07

02.03.2007

w sprawie powołania Komisji do oceny przyczyn powstania spękań w budynku przy ul. Konopnickiej 12 

51/07

01.03.2007

w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 4/06 z dnia 6 stycznia 2006r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

50/07

28.02.2007

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu literackiego "Śladami Wojciecha Kętrzyńskiego" ogłoszonego w ramach obchodów Jubileuszu 650 - lecia Kętrzyna

49/07

28.02.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Remonty cząstkowe ulic i chodników zarządzanych przez Gminę Miejską Kętrzyn(miejskich i powiatowych)”.

48/07

28.02.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Zakup kamienia kruszonego, piasku i pospółki dla potrzeb robót publicznych w roku 2007" oraz zamówienia publicznego pt. "Wynajem maszyn wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót w zakresie budownictwa"

47/07

27.02.2007

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością drogową

46/07

23.02.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

45/07

21.02.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

44/07

19.02.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

43/07

19.02.2007

w sprawie: powołania Zespołu upoważnionego do przeprowadzenia odbioru dokumentacji technicznej i opracowań z nią związanych, zrealizowanych i złożonych przez wykonawcę w ramach zamówienia publicznego pt. "Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej zlewni Jeziorka Miejskiego w Kętrzynie”.

42/07

19.02.2007

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na rozbudowie i przerobieniu punktu informacyjnego w Urzędzie Miasta w Kętrzynie 

41/07

16.02.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcom

40/07

16.02.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

39/07

16.02.2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

38/07

15.02.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

37/07

14.02.2007

w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowiących własność Miasta Kętrzyn oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji

36/07

14.02.2007

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowiących własnośc Miasta Kętrzyn nie przydatnych do dalszej działalnści i nie nadających się do dalszego użytku

35/07

13.02.2007

o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn
[
Załącznik] - Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Kętrzyn

34/07

13.02.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
 33/07  

anulowano

32/07

09.02.2007

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa do eksploatacji samochodów służbowych w Urzędzie Miasta w Kętrzynie 

31/07

08.02.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

30/07

08.02.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej, położonej w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego 2

29/07

08.02.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

28/07

08.02.2007

w sparwie zmiany składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej celem wyłonienia kandydata na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kętrzynie

27/07

05.02.2007

w sprawie powołania komisji do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne dotyczącego „Usługi bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego miasta Kętrzyn”

26/07

anulowano

25/07

01.02.2007

dotyczące powołania komisji ds. uporządkowania terenu na rogu ulic Kajki i Reja w Kętrzynie

24/07

 

anulowano

23/07

31.01.2007

w sprawie powołania komisji przetargowej

22/07

31.01.2007

w sprawie powołania Komisji do dokonania wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty na zakup materiałów biurowych w roku 2007 na potrzeby Urzędu Miasta w Kętrzynie

21/07

25.01.2007

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyłonienia kandydata na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kętrzynie

20/07

25.01.2007

w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 353/06 z dnia 4 grudnia 2006r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy

19/07

25.01.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej, położonej w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego 19

18/07

25.01.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

17/07

25.01.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

16/07

25.01.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

15/07

16.01.2007

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kętrzyn
Załącznik nr 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kętrzyn 

  • Załącznik Nr 1 - Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictewm Urzędu Miasta Kętrzyn
  • Załącznik Nr 2 - Zasady aprobaty i podpisywania pism i decyzji 
  • Załącznik Nr 3 - Organizowanie działalności kontrolnej przez burmistrza
  • Załącznik Nr 4 - Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz zasady obsługi interesantów

14/07

10.01.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

13/07

10.01.2007

w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji oświetlenia ulicznego miasta Kętrzyn  

12/07

09.01.2007

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

11/07

09.01.2007

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej
[
Załącznik nr 1] Plan kontroli wewnętrznej na rok 2007

10/07

04.01.2007

w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Kętrzynie oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych urzędu

9/07

04.01.2007

w sprawie zlecania wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

8/07

03.01.2007

w sprawie powołania Komisji ds. oceny stanu technicznego stropodachu na Przedszkolu Niepublicznym "Miś Uszatek" w Kętrzynie

7/07

02.01.2007

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kętrzynie

6/07

02.01.2007

w sprawie procedury postępowania z projektami uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie, których inicjatorem jest Burmistrz Miasta Kętrzyn, projektami zarządzeń Burmistrza Miasta Kętrzyna oraz określenia wzoru graficznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie i projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna

5/07

02.01.2007

w sprawie określenia formy i terminów sporządzania planów pracy i składania sprawozdań z ich wykonania

4/07

02.01.2007

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 260/05 z dnia 08.09.2005r. w sprawie organizacji i prowadzenia konsultacji Burmistrza Miasta Kętrzyn

3/07

02.01.2007

w sprawie zmiany zarządzenia nr 327/06 z dnia 31 października 2006 roku

2/07

02.01.2007

w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór Dyrektora Kętrzyńskiego Centrum KUltury w Kętrzynie

1/07

02.01.2007

w sprwie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkola miejskiego "Malinka" prowadzonych przez Gmine Miejską Kętrzyn
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-01-05 14:16:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2007-09-12 10:07:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki