☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Audytor wewnętrzny

Do kompetencji Audytora wewnętrznego należy:

1)realizacja zadań wynikających w szczególności z ustawy o finansach publicznych w tym:
a) dokonywanie ogółu działań w wyniku których Burmistrz uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności,
b) badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez następcze sprawdzenie:
- przestrzegania zasad rachunkowości,
- zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
- zgodności sprawozdania finansowego z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych,
c) dokonywanie oceny adekwatności, efektywności skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur, o których mowa w art. 35a ust.2 pkt1 Ustawy o finansach publicznych, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych,
d) dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągania zobowiązań,
2) Audytor wewnętrzny działa na podstawie planu audytu wewnętrznego oraz przygotowuje sprawozdanie z wykonania planu audytu,
3) Celem wykonania swoich zadań Audytor wewnętrzny ustala stan faktyczny w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej jednostki, określa przyczyny i skutki uchybień powstałych w funkcjonowaniu gospodarki finansowej oraz przedstawia Burmistrzowi uwagi i wnioski w sprawie usunięcia tych uchybień.
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-02-08 10:45:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2007-02-09 16:27:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593416