☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetargi ogłoszone w 2006 roku

Data publ. w serwisie

Przedmiot przetargu

Termin składania ofert / wpłaty wadium

05.12.06

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „ Komunalnik” Sp. z o. o.
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:
“Świadczenie usług w zakresie dozoru mienia na bazach Spółki
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]

13.12.06

22.11.06

PRZETARG NIEOGRANICZONY - opracowanie projektu „Planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Marii Curie Skłodowskiej, M.Kajki, Placem Marsz. J. Piłsudskiego, Gen. Wł. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego w Kętrzynie” oraz kompletu dokumentów formalno prawnych ilustrujących proces uchwalenia planu.
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]

08.12.06

08.11.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielorodzinnego
z przeznaczeniem na mieszkania komunalne przy ulicy Jaśminowej w Kętrzynie 
CPV: *74222000-1 *
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
[Wzór umowy] [Dane i wytyczne projektu]
Lokalizacja [1] [2]

24.11.06

07.11.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wycinkę i pielęgnację drzew na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
klasyfikacja według CPV – 772 115 00
[Ogłoszenie]

17.11.06

30.10.06

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 euro - ZP.341/92(ZŚ)/06
 
 Burmistrz Miasta Kętrzyn 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, tel. 0-89 7520520, fax. 0-89 7520531 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:
 
"Koncepcja budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt”
74200000-1 (usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne)
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Wyjaśnienia do specyfikacji [1]

20.11.06 

27.10.06

 
Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony na: 74231540-4 – Usługi nadzoru budowlanego. *
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego budowy ulicy Nowe Osiedle w Kętrzynie w branżach: drogowa, sanitarna, telekomunikacyjna i gazowa n/c.

06.11.06 

17.10.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn Ogłasza przetarg nieograniczony na: 74231540-4 – Usługi nadzoru budowlanego.
Wykonanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej remontu Ratusza Miejskiego – pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego w Kętrzynie Pl. Piłsudskiego 1.

02.11.06

17.10.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony na 74231540-4 – Usługi nadzoru budowlanego:
Wykonanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad wykonaniem kanalizacji deszczowej – zrzutu wód opadowych z ulic: J. Tuwima,J. Kochanowskiego, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, J. Brzechwy i Granicznej w Kętrzynie do rzeki Muławki.
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wzór umowy]

02.11.06 

10.10.06

Komunalna Energetyka Cieplna „Komec” Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 615 o łącznej powierzchni 1,1506 ha oraz prawa własności znajdującego się na tej działce budynku kotłowni bez wyposażenia oraz budowli położonych w Kętrzynie przy ul. Klonowej
[Ogłoszenie]

wadium: 30.11.06
oferta: 01.12.06

06.10.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę sprzętu komputerowego (kserokopiarka, drukarki, skaner oraz akcesoria)
oznaczenie wg CPV: 30231300-0, 30232000-4, 30217320-2

[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Wzory umów na: [Zakup kserokopiarki]
[Zakup drukarek, skanera oraz akcesorów]
[Całość zamówienia
[Wyjaśnienie] dotyczące parametrów kserokopiarki oraz skanera
[Rozstrzygnięcie] postępowania przetargowego

18.10.06

28.09.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony na:
45215500 OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
Remont Ratusza Miejskiego – pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego w Kętrzynie Pl. Piłsudskiego 1
[Ogłoszenie]
[Specyfikacja] [Specyfikacja techniczna]
[Przedmiar USC]

16.10.06

28.09.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony na:
45233120 - 6 - ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG
Budowa ulicy Nowe Osiedle w
Kętrzynie
[Ogłoszenie]
[Specyfikacja droga] [Specyfikacja techniczna]
[Kosztorys ofertowy]
[Opis do projektu] [Opis do projektu wykonawczego]

20.10.06

26.09.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: "Koncepcja budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt”
74200000-1 (usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne)
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]

16.10.06

20.09.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony na 45232440 – 8 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków. Budowa ulicy Tuwima, Kochanowskiego i Orzeszkowej – I etap:  wykonanie kanalizacji deszczowej – zrzutu wód opadowych z ulic: J. Tuwima, J. Kochanowskiego, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, J. Brzechwy i Granicznej w Kętrzynie do rzeki Muławki.
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]
Przedmiar studni [1] [2]
Trasa kanalizacji [1] [2] [3]

12.10.06

15.09.06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej  60 000 Euro
Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „ Komunalnik” Sp z o.o. w Kętrzynie,
11-400 Kętrzyn, plac Słowiański 2 Tel. 089 751 38 05, fax 089 751 38 12
 Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania :
„Zakup i dostawa nowego samochodu dostawczego osobowo- towarowego
[Ogłoszenie i specyfikacja] [Zmiana i wyjaśnienia do SiWZ]

05.10.06

09.09.06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 euro - ZP.341/81(ZŚ)/06
Burmistrz Miasta Kętrzyn
 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:
„Zakup i dostawa nowej kontenerowej prasy stacjonarnej z kontenerem ok. 25 m3

[Ogłoszenie i specyfikacja]

25.09.06

 08.09.06

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej  60 000 Euro
Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „ Komunalnik” Sp z o.o. w Kętrzynie,
11-400 Kętrzyn, plac Słowiański 2 Tel. 089 751 38 05, fax 089 751 38 12
Ogłasza przetarg nieograniczony na :
„sfinansowanie zakupu (leasing operacyjny) nowych pojazdów typu: pojazd 3-osiowy z urządzeniem hakowym, samochód dostawczo-osobowy oraz solarka do zimowego utrzymania dróg”
Oznaczenie wg CPV: 66 .000000-0 
[Ogłoszenie i specyfikacja]

25.09.06

 06.09.06

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej  60 000 Euro
Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „ Komunalnik” Sp z o.o. w Kętrzynie,
11-400 Kętrzyn, plac Słowiański 2 Tel. 089 751 38 05, fax 089 751 38 12
 Ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup i dostawę nowego pojazdu hakowego z urządzeniem hakowym”
Oznaczenie wg CPV: 34 14 45 10
[Ogłoszenie i specyfikacja]

20.09.06

 01.09.06

Przetarg na opracowanie projektu „Planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Marii Curie Skłodowskiej, M.Kajki, Placem Marsz. J. Piłsudskiego, Gen. Wł. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego w Kętrzynie” oraz kompletu dokumentów formalno prawnych ilustrujących proces uchwalenia planu.
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]

15.09.06

 01.09.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony na: Nadzór inwestorski wykonania monitoringu Miasta Kętrzyn
CPV: 74313100 - 7  Usługi nadzoru technicznego
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]

 27.09.06

 24.08.06

Przetarg na zakup i dostawę nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wyjaśnienia]

04.09.06

 04.08.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: "Koncepcja budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt” 74200000-1 (usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne)
[Ogłoszenie]   [Specyfikacja]

11.09.06

 04.08.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony
na
45215500 Obiekty użyteczności publicznej
R
emont Ratusza Miejskiego – pomieszczenia  Urzędu Stanu Cywilnego w Kętrzynie Pl. Piłsudskiego 1
[Ogłoszenie] [Specyfikacja] [Wykaz robót] [Przedmiar USC] [Przedmiar Dach] [Specyf. Ratusz] [Specyf. USC]
Zmiany do specyfikacji [1]

 06.09.06

 03.08.06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu kuchennego i mebli wraz z montażem. 
[Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego]  
[
Oświadczenie Dostawcy Zał. Nr 1]  
[
Formularz Ofertowy Zał. Nr 2]  
[
Przedmiot zamówienia Zał. Nr 3 ]  
[Projekt Umowy Zał. Nr 4 ]  
[Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ]  
[Sprzęt dla szkół KOD PCV 29800000-7 ]

 16.08.06

02.08.06

Zarząd Przedsibiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp z o.o. w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zakup i dostawę nowego pojazdu hakowego z urządzeniem hakowym” - oznaczenie wg CPV: 34 14 45 10 [Ogłoszenie] [Specyfikacja]

 29.08.06

31.07.06

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną, położonego w budynku Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 a w Kętrzynie. [Ogłoszenie]

 28.08.06

28.07.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: „Zakup i dostawa nowej kontenerowej prasy stacjonarnej z kontenerem ok. 25 m3[Ogłoszenie] [Specyfikacja] Wyjaśnienia do specyfikacji [1]

03.09.06

28.07.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: „Zakup i dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” CPV: 34121000-1 [Ogłoszenie] [Specyfikacja] Wyjaśnienia do specyfikacji [1] [2] [3]

17.08.06

24.07.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg na dzierżawę lokali użytkowych położonych
-
w budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 14 (przybudówka) w Kętrzynie [Ogłoszenie]
- w budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 34 (przybudówka) w Kętrzynie [Ogłoszenie]

22.08.06 

11.07.06

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, plac Słowiński 2 Tel. 089 751 38 05, fax 089 751 38 12 Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zakup i dostawę 2 sztuk nowych ciągników z osprzętem” 
[Ogłoszenie] [Specyfikacja]

25.07.06

 08.05.06

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie , Plac Słowiański 2 Ogłasza rokowania po II przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: Prawa użytkowania wieczystego (okres użytkowania do 05.12.2089r.) nieruchomości gruntowej na której znajdują się budynki i budowle do rozbiórki: Działka nr 139/3 , o powierzchni 8055 m2 położonej w województwie Warmińsko – Mazurskim, powiat Kętrzyński , miasto Kętrzyn ,Obręb Nr 1 przy ul. Uroczej 4 posiadającej Księgę Wieczystą KW OL1K 00005444/8 [więcej]

 

24.05.06

 02.05.06

 Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę monitoringu Miasta Kętrzyn [więcej]

 18.05.06

 22.02.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony na KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO MIASTA KĘTRZYN CPV – 502320000-6

więcej

 26.01.06

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony na: Dokumentację na modernizację Kina „Gwiazda” w Kętrzynie * CPV: 74232000-4 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania *

 więcej

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-02-23 12:47:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2007-02-23 12:48:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593451