Aktualności

Data publikacji: 04.10.2012r.
BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN
zawiadamia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Cała treść ogłoszenia
 
Data publikacji: 04.06.2012r.

INFORMACJA 
EURO 2012 - dyżury telefoniczne
Dyżury telefoniczne po godz. pracy Urzędu Miasta Kętrzyn  podczas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Noznej EURO 2012:695 896 982; 695 896 981; 695 896 980

 
 
BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN
zawiadamia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 

Data publikacji: 17.04.2012r.

INFORMACJA
w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

Od 1 kwietnia 2012r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Kętrzynie (parter), w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

 • e-mail na adres umketrzyn@ketrzyn.com.pl
 • faxem na nr 89 752 05 31
 • drogą pocztową na adres : Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn
 • telefonicznie na nr 89 752 05 20
 
 

Data publikacji: 17.04.2012r.

INFORMACJA
w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

Od 1 kwietnia 2012r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Kętrzynie (parter), w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

 • e-mail na adres umketrzyn@ketrzyn.com.pl
 • faxem na nr 89 752 05 31
 • drogą pocztową na adres : Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn
 • telefonicznie na nr 89 752 05 20
 
Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego i cienkowarstwowego odblaskowego dróg gminnych i powiatowych w obszarze administracyjnym miasta Kętrzyn”.

Data publikacji: 06.04.2012r.

 

Data publikacji: 16.11.2011r.

Informacja Burmistrza Miasta Kętrzyn o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bałtycką (od skrzyżowania z ul. Szpitalną), Szpitalną, Marii Skłodowskiej – Curie, Władysława Jagiełły (do skrzyżowania z ul. Rynkową), Rynkową i granicą administracyjną miasta Kętrzyn [więcej]
 

Data publikacji: 05.10.2011r.

[Przetarg na zbycie samochodu osobowego marki Fiat Brava nr rej. NKE G 532] [Specyfikacja]
 

Data publikacji: 02.09.2011r.

Burmistrz Miasta Kętrzyn informuje Mieszkańców Miasta Kętrzyna, że przyjmuje wnioski do budżetu miasta na rok 2012 w terminie do dnia 15 września 2011 roku.
Wnioski proszę składac w Punkcie Informacji Urzędu Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11.
Wnioski złożóne po tym terminie oraz złożone w trakcie roku budżetowego będą rozpatrywane przy projektowaniu budżetu na rok następny, tj. na rok 2013.

 

Data publikacji: 25.08.2011r.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza II nabór wniosków wniosku o przyznanie stypendiów sportowych na okres od 1.09.2011 do 31.12.2011 r. [więcej]
 

Data publikacji: 22.08.2011r.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza drugi przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie mienia ruchomego tj. samochodu osobowego Opel Vectra nr rej. NKE R 136 [więcej]

Termin składania ofert: 06.09.2011 r. do godz. 1100
Termin przetargu: 06.09.2011 r. do godz. 1200

 

Data publikacji: 22.08.2011r.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza drugi przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie mienia ruchomego tj. samochodu osobowego marki Fiat Brava nr rej. NKE G 532 [więcej]

Termin składania ofert: 06.09.2011 r. do godz. 1100
Termin przetargu: 06.09.2011 r. do godz. 1230

 

Data publikacji: 05.08.2011r.

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN OGŁASZA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Mazowiecką, Bałtycką, Szpitalną, A.Asnyka, Pocztową, Dworcową, Zatorze, I.Kraszewskiego i granicą administracyjną miasta Kętrzyn [więcej]
 

Data publikacji: 02.08.2011r.

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie mienia ruchomego tj. samochodu osobowego Opel Vectra nr rej. NKE R 136 [więcej]

Termin składania ofert: 16.08.2011 r. do godz. 1200

 
Data publikacji: 2011.06.21
BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN INFORMUJE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn kwartału terenu położonego pomiędzy ulicami Bydgoską, Chopina, rzeką Guber, Poznańską, Gdańską (od skrzyżowania z ul. Poznańską) i granicą administracyjną miasta Kętrzyn - w obszarach zlokalizowanych pomiędzy ulicami Chopina, rzeką Guber, Wileńską, Warmińską oraz zapleczem nieruchomości przy ul.Zjazdowej 1 – 15 w Kętrzynie [więcej]
 
Data publikacji: 2011.06.17

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bałtycką (od skrzyżowania z ul. Szpitalną), Szpitalną, Marii Skłodowskiej – Curie, Władysława Jagiełły (do skrzyżowania z ul. Rynkową), Rynkową i granicą administracyjną Miasta Kętrzyn” uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą nr XXXIV/232/04 z dnia 28 października 2004r. [więcej]

 
Data publikacji: 2011.05.31
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pt. "Miejski transport zbiorowy na terenie Kętrzyna" [więcej]
 
Data publikacji: 2011.05.24

Burmistrz Miasta informuje, że od dnia 30 maja 2011 r. rozpoczną się konsultacje związane ze zmianą uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. Konsultacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce organizacje pozarządowe link aktualności.


Z poważaniem
Burmistrz Miasta
Krzysztof Hećman

 
Data publikacji: 2011.05.12

Burmistrz Miasta Kętrzyn informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków [więcej]

Do pobrania
 
Data publikacji: 2011.05.04

INFORMACJA

W związku z trwającymi w Radzie Ministrów pracami nad nowelizacją ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych oraz ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ldności przewiduje się zmianę terminu wejścia w życie tych ustaw. Zgodnie z projektem, przepisy ustawy o ewidencji ludności będą obowiązywały od 1 stycznia 2012r., natomiast ustawy o dowodach osobistych - od 1 stycznia 2013r.

 
Data publikacji: 2010.12.14
Burmistrz Miasta Kętrzyn - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.
[więcej]
 

Data publikacji: 2009.05.06

Informacja Terenowego Oddziału Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie dot. dopłat z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego [więcej
 

Data publikacji: 2009.03.24

Potrzebujesz prawdziwego PRZYJACIELA - on czeka na ciebie w schronisku.

Więcej informacji: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Mój Dom” w Bagienicach Małych, adopcje od poniedziałku do piątku do godz. 14, tel. 0-89 741-28-54. [więcej]

 

Data publikacji: 2009.02.11

Sprawozdanie z realizacji inwestycji ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2007
[więcej]

 

Data publikacji: 2009.01.15

I N F O R M A C J A

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYNA informuje, iż w dniach od 26 stycznia do 02 lutego 2009r. odbędą się konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kętrzyn, zamieszkałymi na terenie stanowiącym przed przyłączeniem do Gminy Miejskiej Kętrzyn obszar przysiółków Wichowo i Zielnik, w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw przysiółków Wichowo i Zielnik.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie stanowiącym przed przyłączeniem do Gminy Miejskiej Kętrzyn obszar przysiółków Wichowo i Zielnik (ul. Górna 12, 12 f, 16, ul. Rynkowa 9 i 11 oraz w budynkach mieszkalnych przy drodze wewnętrznej, będącej przedłużeniem ul. Rynkowej). [więcej]

 

Data publikacji: 2008.06.04

Wykaz podmiotów ubiegających się o realizację zadań publicznych oraz wielkość wnioskowanych dotacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2008 r. [więcej]
 

Data publikacji: 2008.04.07

Burmistrz Miasta Kętrzyn przypomina:
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty
 • budynki lub ich części
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art.6 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844), obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia

Do złożenia takiej informacji zobowiązane są osoby, które nabyły lub są w posiadaniu nieruchomości na podstawie:

 • aktów notarialnych
 • umów dzierżaw
 • umów o najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, za wyjątkiem lokali mieszkalnych wynajmowanych przez osoby fizyczne.

Informacje w sprawie podatku od nieruchomości należy składać w pokoju nr 207 lub przesyłać na adres Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11.
Informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać pod nr telefonu  0 89 752 05 51 .

Burmistrz Miasta Kętrzyn
Krzysztof Hećman

 

 

Data publikacji: 2008.03.21

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie informuje, że wydana decyzja (znak: HK.0941-194/2/07) nakazująca wprowadzenie w wodociągu publicznym Kętrzynie dezynfekcji wody i prowadzenie jej do momentu uzyskania właściwych parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz 417) jest nadal aktualna.
Jakość wody jest pod stałym nadzorem Inspekcji Sanitarnej w Kętrzynie. Spożywanie wody dezynfekowanej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

 

Data publikacji: 2008.01.24

Burmistrz Miasta Kętrzyna Krzysztof Hećman

PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Każdy właściciel nieruchomości oraz prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych, z podmiotem uprawnionym do jego odbioru. W tej sytuacji wyznacza się nieprzekraczalny termin zawarcia umów do dnia 29 lutego 2008. Po tym terminie Straż Miejska rozpocznie kompleksową kontrolę wywiązywania się z obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Jednocześnie informuję, że na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych świadczy m.in. miejska spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. z siedzibą przy Placu Słowiańskim 2 w Kętrzynie, tel.  089 751-38-05 .

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w sprawie jest pani Monika Bepirszcz, pok. 301, tel.  089 752 05 91  Urząd Miasta w Kętrzynie.

 

Data publikacji: 2007.12.07
Projekt Budżetu Miasa Kętrzyn na 2008 rok [więcej]

 

Data publikacji: 2007.12.03
W dniu 24 grudnia 2007r. Urząd Miasta Kętrzyn będzie nieczynny
[więcej]

 

Data publikacji: 2007.11.06
Burmistrz Miasta Kętrzyn zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek, w których Gmina Miejska Kętrzyn posiada swoje udziały [więcej]

 

Data publikacji: 2007.10.31

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - piłka nożna
Ogłoszenie | Warunki uczestnictwa | Druk oferty [rtf] [pdf]
 

Data publikacji: 2007.09.07

Burmistrza Miasta Kętrzyn informuje Mieszkańców Miasta Kętrzyna, że przyjmuje wnioski do budżetu miasta na rok 2008 w terminie do dnia 15 września 2007 roku
Wnioski proszę składać do sekretariatu Urzędu Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11, pok. Nr 105.
Wnioski złożone po tym terminie oraz złożone w trakcie roku budżetowego będą rozpatrywane przy projektowaniu budżetu na rok następny tj. na rok 2009.
 

Data publikacji: 2007.05.29
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Mazowiecką, Bałtycką, Szpitalną, A. Asnyka, Pocztową, Dworcową, Zatorze, I. Kraszewskiego i granicą administracyjną miasta Kętrzyn

 

Data publikacji: 2007.05.07
Z dniem 14.05.2007 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr
102/07 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 26.04.2007r. ulega zmianie czas pracy Urzędu Miasta Kętrzyn.
- poniedziałek od 8.00 do 16.00
- wtorek od 7.30 do 15.30
- środa od 7.30 do 15.30
- czwartek od 7.30 do 15.30
- piątek od 7.30 do 15.30

 
 
 

Data publikacji: 2007.03.30
Burmistrz Miasta Kętrzyn 
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publiczych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2007 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, spółdzielnie socjalne ustawy z dnia 24 kwietina 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane w następujących sferach życia publicznego w zakresach: 
Ogoszenie o konkursie | Edukacyjna opieka wychowawcza | Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja zaj oraz wspózawodnictwa dla dzieci i modziey w rónych dziedzinach sportu | Kultury i chrony tradycji narodowej | Ochrony i promocji zdrowia | Przeciwdziaania alkoholizmowi i uzalenieniom | Gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska | Zacznik Nr 1 - wzór oferty |  Zacznik Nr 3 - wzór sprawozdania

 
 
 

 

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-11-06 08:00:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-10-05 13:09:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki