Wybory_lawnikow

Data publikacji: 2011.11.14
Rada Miejska w Ketrzynie Uchwałą Nr XVII/101/11 z dnia 27 października wybrała ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie na kadencję 2012 - 2015
 • Wykaz wybranych ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie [więcej]
 • Wykaz wybranych ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy [więcej]
 

Data publikacji: 2011.06.10 - WYBORY ŁAWNIKÓW - KADENCJA 2012 - 2015 - zmiana przepisów

W dniu 26 maja br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, którą w dniu 30 maja 2011 r. opublikowano w dzienniku Ustaw (Dz. U. Nr 109, poz. 627). Ustawodawca przewidział 14-dniowe vacatio legis, a zatem nowe przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca 2011 r. [więcej]

Wzory dokumentów do pobrania:

 

Data publikacji: 2011.06.02 - WYBORY ŁAWNIKÓW - KADENCJA 2012 - 2015

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN informuje, że do 30 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie, ul.Wojska Polskiego 11, w biurze Rady Miejskiej w Kętrzynie, pokój 102, I piętro – w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30) tel.89 752 05 28 przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie. [więcej]

Wzory dokumentów do pobrania (nieaktualne):

 • druk zgłoszenia kandydata
 • druk oświadczenia kandydata
 • druk listy popierającej kandydata na ławnika
 • druk "Zapytanie KRK"
 

Data publikacji: 2007.11.20

RADA MIEJSKA w Kętrzynie zawiadamia, że do 30 listopada 2007r. w Urzędzie Miasta w Kętrzynie, ul.Wojska Polskiego 11, w biurze Rady Miejskiej w Kętrzynie, pokój 107, I piętro – w godzinach pracy Urzędu, przyjmowane będą: zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. [więcej]
 

ZOSTAŃ ŁAWNIKIEM


Na podstawie art. 158-163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 370),

BURMISTRZ KĘTRZYNA
zawiadamia, że do 30 czerwca 2007 r.
w Urzędzie Miasta w Kętrzynie, ul.Wojska Polskiego 11,
w biurze Rady Miejskiej w Kętrzynie,
pokój 107, I piętro – w godzinach pracy Urzędu,
przyjmowane będą:
zgłoszenia kandydatów na ławników
do Sądu Rejonowego w Kętrzynie.

Kandydatów na ławników zgłaszają:

 • prezesi sądów, 
 • stowarzyszenia, 
 • organizacje związkowe, 
 • organizacje pracodawców 
 • inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, 
 • co najmniej 25 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego, 
 3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 
 4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wzory dokumentów do pobrania: 

Powyżysze dokumenty dostępne są również w Punkcie Obsługi Interesantów oraz w biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta, ul.Wojska Polskiego 11,

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
 2. jest nieskazitelnego charakteru, 
 3. ukończył 30 lat, 
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 
 5. nie przekroczył 70 lat, 
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze, 
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
 6. duchowni, 
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej, 
 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW PRZYJMOWANE SĄ W BIURZE RADY MIEJSKIEJ
w Kętrzynie w godzinach pracy Urzędu
DO 30 CZERWCA 2007r.

W SOBOTĘ 30 CZERWCA BIURO RADY MIEJSKIEJ BĘDZIE CZYNNE OD GODZINY 7.30 DO 15.30

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-11-09 09:20:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2011-11-14 15:15:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki