Zarządzenia BMK I kw 2008

numer

z dnia

w sprawie

114/08

31.03.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

112/08

31.03.2008

w sprawie ustalenia ostatecznej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn za rok 2007

110/08

26.03.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Rybnej wraz z sięgaczem w Kętrzynie w branży sanitarnej, drogowej, elektrycznej"

109/08

25.03.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

108/08

25.03.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
107/08

25.03.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
106/08

25.03.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców
105/08

25.03.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
104/08

25.03.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

103/08

20.03.2008

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka POmocy Społecznej w Kętrzynie

102/08

20.03.2008

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn

101/08

19.03.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej
100/08

19.03.2008

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kętrzyna za 2007 rok

99/08

18.03.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej  

98/08

18.03.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

97/08

18.03.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dostawa materiałów budowlanych"

96/08

17.03.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą opertorską oraz inne usługi do realizacji w 2008r. zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach robót publicznych"

95/08

17.03.2008

w sprawie przekazania obowiązków Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta w Kętrzynie 

94/08

14.03.2008

o przeznczeniu do oddania w wynajem pomieszczeń gospodarczych położónych w Kętrzynie przy ul. Ogrodowej 5

93/08

12.03.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w Kętrzynie przy ul. Usługowej 5

92/08

06.03.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

91/08

06.03.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

90/08

06.03.2008

w sprawie powołania Komisji mającej na celu przeprowadzenie brakowania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007r.

89/08

05.03.2008

w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia norm zużycia paliwa dal samochodu służbowego marki Ford Mondeo nr rej. NKE 70 HT

88/08

04.03.2008

o Zmianie Zarządzenia Nr 42/08 Burmistrza MIasta Kętrzyn z dnia 1 lutego 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sluzbowych samochodów w Urzędzie Miasta w Kętrzynie

87/08

03.03.2008

w sprawie powołania Zespołu do opracowania struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Kętrzyn

86/08

03.03.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

85/08

27.02.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa ulicy Rybnej wraz z sięgaczem w Kętrzynie" 

84/08

27.02.2008

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

83/08

27.02.2008

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie

82/08

26.02.2008

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych polegający na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
[
Załącznik nr 1] Ogłoszenie
[
Załącznik nr 2] Formularz ofertowy
[
Załącznik nr 3] Regulamin
[
Załącznik nr 4] Szczegółowe warunki konkursu ofert

81/08

26.02.2008

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkola miejskiego "MAlinka" prowadzonych przez Gmine MIejską Kętrzyn

80/08

26.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

79/08

25.02.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej

78/08

25.02.2008

w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Kętrzyn  

77/08

25.02.2008

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru dokumentacji projektowej dot. wykonania projektu "Miejskiego Miasteczka Rowerowego". Lokalizacja: nierychomość dz. nr 403/18 obręb 2 m. Kętrzyn - Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kazimierza Wielkiego 12, 11-400 Kętrzyn

76/08

25.02.2008

w sprawie powołania Zespołu o charakterze doradczym

75/08

21.02.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej

74/08

21.02.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rynkowej w Kętrzynie"

73/08

21.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

72/08

21.02.2008

o przeznaczeniu do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części działki nr 249 o pow. 144 m2 obręb 3, położonej przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kętrzynie 

71/08

20.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

70/08

19.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

69/08

19.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

68/08

15.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie prz ul. Władysława Jagiełły

67/08

15.02.2008

w sprawie powołania Komisji mającej na celu przeprowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej

66/08

15.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

65/08

14.02.2008

w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za stan dokumentów w orginale dotyczących projektu pn. "Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego z basenem odkrytym przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie - I etap" znajdujących się w posiadaniu inwestora.

64/08

14.02.2008

w sprawie powołania Komisj Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie

63/08

13.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

62/08

13.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

61/08

07.02.2008

w sprawie powołania Komisj Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Jaśminowej w Kętrzynie w branży sanitarnej"

60/08

07.02.2008

w sprawie powołania Komisj Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa ulicy Jaśminowej w Kętrzynie"

59/08

05.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

58/08

05.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

57/08

05.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

56/08

05.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

55/08

05.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

54/08

05.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

53/08

05.02.2008

w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 156/07 z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

52/08

05.02.2008

w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 155/07 z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 90/4 położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

51/08

01.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

50/08

01.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

49/08

01.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

48/08

01.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

47/08

01.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

46/08

01.02.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

45/08

01.02.2008

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 317/07 z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

44/08

01.02.2008

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 316/07 z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

43/08

01.02.2008

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 315/07 z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w Kętrzynie przy ul. Władysława Jagiełły

42/08

01.02.2008

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych samochodów w Urzędzie Miasta w Kętrzynie
[Załącznik] Karta drogowa

41/08

30.01.2008

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Przetargowej

40/08

30.01.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące.”

39/08

29.01.2008

w sprawie powołania Komisji Kontroli o charakterze opiniująco - kontrolnym

38/08

29.01.2008

w sprawie powołania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym  

37/08

25.01.2008

w sprawie wyrażernia zgody na podział nieruchomości i zniesienie współwłasności w budynku przy ul. Romualda Traugutta 25 w Kętrzynie

36/08

25.01.2008

w sprawie ustalenia zasad organizowania konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie
[Załącznik nr 1] Ogłoszenie o konkursie
[Załącznik nr 2] Wzory kart do głosowania

35/08

23.01.2008

w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmianie zarządzenia nr 60/03 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24 marca 2003r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązaywania Problemów Alkoholowych

33/08

23.01.2008

o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego udziału w działce nr 90/4 obręb 1, położonej przy ul. Władysława Jagiełły w Kętrzynie

32/08

23.01.2008

w sprawie powołania Komisji do dokonania rozeznania cenowego w przedmiocie dostawy materiałów biurowych na rok 2008 na potrzeby Urzędu MIasta w Kętrzynie

31/08

22.01.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

30/08

22.01.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

29/08

22.01.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

28/08

22.01.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

27/08

22.01.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

26/08

22.01.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

25/08

22.01.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej  

24/08

18.01.2008

o zmianie zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 32/07 z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa do eksploatacji samochodów służbowych w Urzędzie Miasta w Kętrzynie

23/08

18.01.2008

w sprawie ustalenia limitów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn  

22/08

18.01.2008

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i użytkowania służbowych telefonów komórkowych
[
Załącznik] Oświadczenie

21/08

17.01.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

20/08

17.01.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

19/08

17.01.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

18/08

17.01.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

17/08

17.01.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w częściach wspólnych

16/08

17.01.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

15/08

17.01.2008

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 344/07 z dnia 19 listopada 2007r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

14/08

17.01.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

13/08

16.01.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Wykonanie dokumentacji projektowej urządzenia terenu przy zbiegu ulic M. Kajki i T. Kościuszki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych

12/08

15.01.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

11/08

15.01.2008

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

10/08

11.01.2008

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 218/07 z dnia 28 sierpnia 2007r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

9/08

11.01.2008 

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna Nr 231/07 z dnia 7 września 2007r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

8/08

10.01.2008

W sprawie planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce smorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2008 roku
[Załącznik] Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z relizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

7/08

10.01.2008

W sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok
[Załącznik nr 1] Układ wykonawczy budżetu miasta Kętrzyn na 2008 rok - dochody
[Załącznik nr 2] Układu wykonawczy budżetu miasta na 2008 rok - wydatki

6/08

10.01.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej

5/08

04.01.2008 

w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Fiat Brawa o nr rej. NKE G 532

4/08

03.01.2008

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkola miejskiego "Malinka" prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn

3/08

03.01.2008

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

2/08

03.01.2008

w sprawie powołania Dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury

1/08

03.01.2008

w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Skoda Oktawia o nr rej. OCV 1095
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2008-01-07 11:54:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2009-10-22 10:33:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki