Konkursy

Data publikacji: 2012.07.30
 
Data publikacji: 2012.07.30

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie 

 

 

Data publikacji: 2012.01.23

dotyczy: ogłoszenia otwartego konkursu (opublikowanego 12.01.2012r.) na wykonywanie zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego w okresie od 01 lutego 2012 r. do 15 grudnia 2012 r.: Sprostowanie TERMINU REALIZACJI ZADANIA [więcej]
 

 

Data publikacji: 2012.01.12

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN W ROKU 2012 PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3, USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W NASTĘPUJĄCEJ SFERZE ŻYCIA PUBLICZNEGO [więcej]:

 1. Ochrona i promocja zdrowia 
 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom
 3. Edukacyjna Opieka Wychowawcza
 4. Kultura i ochrona tradycji narodowej
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sportu
 6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 7. Pomoc społeczna
 8. Turystyka i krajoznawstwo
 9. Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społeczeństwami

Wzory formularzy do pobrania:

WYNIKI:  
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom
2. Sport, Edukacja, Kultura

 

Data publikacji: 2012.01.12

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego w okresie od 01 lutego 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. [więcej]

 • OFERTA WYKONANIA ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU - organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej  [więcej]
 

Data publikacji: 2011.10.17

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2011 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w następującej sferze życia publicznego: [więcej]

Wzory formularzy do pobrania:

 

Data publikacji: 2011.07.21

Dotyczy: ogłoszonego w 2011r. konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegający na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin a także terapii ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.

PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Data publikacji: 2011.06.01

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie wspierania rozwoju sportu - organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej w okresie od 15 czerwca 2011 r. do 15 grudnia 2011 r. [więcej]

Wzory formularzy do pobrania:

 • Oferta - zał. nr 1 [doc] [pdf
 • Sprawozdanie - zał. nr 2 [doc] [pdf]
 • Oświadczenie - zał. nr 3 [doc] [pdf]
 

Data publikacji: 2011.05.02

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Ketrzyn w roku 2011 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustway z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziłalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującej sferze życia publicznego: [więcej]

 1. przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom:
  - prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych, terapeutycznych.
  - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych połączonego z profilaktyką.
  - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zajęcia pozalekcyjne.
  - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
  - warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży podejmowane w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
  - warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży podejmowane w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
 2. kultura i ochrona tradycji narodowej:
  - organizacja dni pamięci, koncertów, jarmarków, festynów, konkursów, wystaw.
 3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sportu:
Wzory formularzy do pobrania:
 

Data publikacji: 2011.01.14

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Ketrzyn w roku 2011 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustway z dnia 24 kwietnia 2003r. o dizłalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującej sferze życia publicznego: [więcej]

 1. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom:
  - warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży podejmowane w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;
  - warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży podejmowanych w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii;
  - prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych;
  - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych połączonego z profilaktyką
  - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne;
  - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 
 2. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
  - prowadzenie stacji socjalnej;
  - pierwsza pomoc przedmedyczna – edukacja dzieci i młodzieży.
  - popularyzacja ochrony zdrowia - profilaktyka chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych. 
 3. w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:
  - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży.
 4. w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  - opieka nad zwierzętami 
 5. zakresie kultury i ochrony tradycji narodowej:
  - organizacja dni pamięci, koncertów, jarmarków, festiwali, festynów, konkursów, wystaw;
  - wspomnienia, sympozja, wieczornice.
  - popularyzacja dziedzictwa kulturowego
 6. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sportu:
  - badminton, bilard, boks, hokej i unihokej, koszykówka, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka ręczna, pływanie, podnoszenie ciężarów, siatkówka i siatkówka plażowa, szachy, taekwondo i samoobrona, taniec sportowy, tenis stołowy i ziemny, trójbój siłowy, zapasy, żeglarstwo 
Wzory formularzy do pobrania:
 

Data publikacji: 2010.08.27

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Ketrzyn w roku 2010 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustway z dnia 24 kwietnia 2003r. o dizłalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującej sferze życia publicznego: [więcej]

 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne

Wzory formularzy do pobrania:

 

Data publikacji: 2010.07.28

Szanowni Państwo,

Fundacja Moje Stypendium organizuje Program Szkoleniowo - Doradczy „Bułka z masłem – jak budować kapitał organizacji pozarządowej”, dedykowany specjalnie dla pracowników NGO z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Program realizowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W załączeniu ogłoszenie rekrutacyjne, natomiast dodatkowe informacje uzyskać można na stronie Internetowej www.e-wolontariat.pl, oraz mailowo pod adresem: m.wijas@mojestypendium.org oraz p.rokicka@mojestypendium.org

Patrycja Rokicka

E-wolontariat
www.e-wolontariat.pl
Fundacja Moje Stypendium
ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel.(22) 622 01 22 wew. 23
fax.(22) 622 02 11
skype: p.rokicka.mojestypendium

 

 

Data publikacji: 2010.05.28

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2010 przez organizacja pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących sferach życia publicznego. [więcej]

 1. przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom
  - zawody sportowe z elementami profilaktyki promującymi zdrowy styl życia;
  - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin patologicznych połączonego z profilaktyką;
  - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w trakcie wakacji;
 2. kultura i ochrona tradycji narodowej:
  - wspomnienia, sympozja, wieczornice;
 3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w dziedzinie:
  - siatkówki i siatkówki plażowej.

Wzory formularzy do pobrania:

Zestawienie ofert i przyznane dotacje

 

Data publikacji: 2010.03.09

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w okresie od 01 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.  [więcej]

Załączniki:

 1. Oferta
 2. Sprawozdanie
 3. Oświadczenie
 

Data publikacji: 2010.01.19

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs
na wykonanie zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
w okresie od 15 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. [więcej]

Załączniki:

 1. Oferta
 2. Sprawozdanie
 3. Oświadczenie
 

Data publikacji: 2010.01.11

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN W ROKU 2010 [więcej]

 1. w zakresie gospodarki kompunalnej i ochrony środowiska

Wzory formularzy do pobrania:

 

Data publikacji: 2009.09.16

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs
na wykonanie zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
w okresie od 01 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

[Ogłoszenie] [Sprawozdanie z wykonania zadań] [Oferta wykonania zadań]

 

Data publikacji: 2009.05.20

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN W ROKU 2009 [więcej]

 1. w zakresie pomocy społecznej

Wzory formularzy do pobrania:

 

Data publikacji: 2009.01.08

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2009 [więcej]

Wzory formularzy do pobrania:

 

Data publikacji: 2008.10.17

Otwarty Konkurs Ofert na  wykonanie zadań publicznych

 • Wykaz podmiotów ubiegających się o realizację zadań publicznych oraz wielkość wnioskowanych dotacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2008r. [więcej]
 • Oferty na realizację zadań publicznych, które wpłynęły w ramach Otwartego Konkursu Ofert oraz kwoty przyznanej dotacji. [więcej]
 

Data publikacji: 2008.09.22

 
Urząd Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11
BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN
ogłasza
 konkurs na stanowisko
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 
W KĘTRZYNIE
więcej

Wpłynęła 1 oferta, która niespełniała wymogów formalnych 
 

Data publikacji: 2008.09.02

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na  wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2008 przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, spółdzielnie socjalne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane w nastepujących strefach życia publicznego:
-
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom 
-
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dokumenty do pobrania:

 

Data publikacji: 2008.06.18

„Stowarzyszenie Dla Młodzieży” w Kętrzynie ogłasza konkurs laureatów Lokalnego Funduszu Stypendialnego „GLORIUS”

Fundusz Stypendialny „Glorius” został założony przy współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego. Celem funduszu jest pomoc młodzieży pochodzącej ze środowisk niezamożnych, osiągającej dobre wyniki w nauce oraz zaangażowanej w działania na rzecz środowiska lokalnego, rówieśników i w pracę w wolontariacie. Stypendia będą miały charakter długofalowego wsparcia uczniom w pokonywaniu kolejnych progów edukacyjnych i będą wypłacane przez okres 10 miesięcy. Fundusz swoim zasięgiem obejmuje szkoły ponadgimnazjalne (kończące się maturą) w powiecie kętrzyńskim. [więcej]

 

Data publikacji: 2008.05.19
Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2008 [więcej]:

 • w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom [więcej]
 • w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej [więcej]
 • w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu [więcej
 • w zakresie ochrony i promocji zdrowia [więcej]

Wzory formularzy do pobrania:
-
Druk oferty [doc] [pdf]
- Druk sprawozdania [doc] [pdf]

 

Data publikacji: 2008.04.23
Ramowy wieloletni harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WiM 2007 - 2013 [więcej]

 

Data publikacji: 2008.04.04
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2008r. w zakresie ... [więcej]

 

Data publikacji: 2008.02.22
Opiekunowie i członkowie Szkolnego Koła Ekozespoły działającego przy Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie zapraszają uczniów, nauczycieli, rodziców i znajomych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie pt: „Budujemy alternatywne źródła energii” [więcej]

 

Data publikacji: 2008.02.19
Harmonogram konkursów RPO WiM [więcej]

 
Data publikacji: 2008.02.19
Harmonogram uruchomienia Programów Operacyjnych na lata 2007 - 2013 [więcej]
 

Data publikacji: 2008.02.06
Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2008 [więcej]:

 • w zakresie pomocy społecznej [więcej]

 

Wzory formularzy do pobrania:
- [
Druk oferty]
- [Druk sprawozdania]

 

Data publikacji: 2008.01.14
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "KOMUNALNIK" Spółka z o.o. w Kętrzynieogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. [więcej]

 

Data publikacji: 2008.01.10
Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2008 [więcej]:

 • w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom [więcej]
 • w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej [więcej]
 • w zakresie kultury i ochrony tradycji narodowej [więcej]
 • w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu [więcej
 • w zakresie ochrony i promocji zdrowia [więcej
 • w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska [więcej]

Wzory formularzy do pobrania:
-
Druk oferty [doc] [pdf]
- Druk sprawozdania [doc] [pdf]

 

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2008-01-10 11:24:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokołowski Mariusz
(2012-07-30 13:58:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki