Przetargi ogłoszone w I kwartale 2008 roku

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Rybnej wraz z sięgaczem w Kętrzynie w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej

Data publikacji: 27.03.2008r.

Termin składania ofert: 04.04.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. wzór formularza oferty
2. wzór wykazu wykonanych usług
3. wykaz osób
4. wzór umowy
5. Projekt budowlany 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
6. Projekt zamienny do projektu budowlanego
7. Projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
8. Projekt przebudowy kolizji elektroenergetycznych 1 | 2
9. Projekt przebudowy sieci gazowej 1 | 2
10. Projekt budowy kanalizacji deszczowej
11. Projekt oświetlenia ulicznego 1 | 2

Unieważnienie postępowania

 

Przedmiot przetargu: Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz usługi powiązane

Data publikacji: 27.03.2008r.

Termin składania ofert: 04.04.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. wzór formularza oferty
2. wzór wykazu wykonanych usług
3. wykaz placów zabaw dla dzieci na terenach komunalnych
4. wykaz terenów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia
5. wzór umowy

Modyfikacja SIWZ

Wynik postępowania

 
 
Przedmiot przetargu: Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie

Data publikacji: 21.03.2008r.

Termin składania ofert: 10.04.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. wzór formularza oferty
2. wzór wykazu wykonanych prac
3. wzór umowy
4. program funkcjonalno-użytkowy wraz z przedmiarem robót
5. mapa z lokalizacją obszaru kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie

Modyfikacja SIWZ | Wyjaśnienia do SIWZ

Unieważnienie postępowania

 

Przedmiot przetargu: Dostawa materiałów budowlanych

Data publikacji: 19.03.2008r.

Termin składania ofert: 27.03.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty.
2. Wzór wykazu wykonanych dostaw 
3. Wzór umowy
4. Szczegółowy formularz cenowy 

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Budowa stacji transformatorowej przyłącza energetycznego kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie

Data publikacji: 18.03.2008r.

Termin składania ofert: 08.04.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Przedmiar

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Wzór umowy
4. Dokumentacja projektowa [cz.1] [cz.2] [cz.3]
4A. Zagospodarowanie terenu wokół Stacji Transformatorowej
5. Wykaz kadry przewidzianej do realizacji zamówienia

Wyjaśnienia do SIWZ

Wynik postepowania

 

Przedmiot przetargu: Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 18.03.2008r.

Termin składania ofert: 26.03.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Modyfikacja specyfikacji

Załączniki do SIWZ:
1. Formularz oferty
2. Wykaz sprzętu oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn powierzonego do konserwacji
3. Wykaz wykonanych usług
4. Wzór umowy

Wyjaśnienia do SIWZ [1] [2]

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą opertorską oraz inne usługi do realizacji w 2008 roku zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach robót publicznych

Data publikacji: 18.03.2008r.

Termin składania ofert: 26.03.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Formularz oferty
2. Wykaz wykonanych usług
3. Wzór umowy
4. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Budowa Miejskiego Miasteczka Rowerowego w obrębie Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 - cz. I

Data publikacji: 13.03.2008r.

Termin składania ofert: 03.04.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Wzór umowy
4. Projekt techniczny w branży drogowej [1] [2] [3]
5. Projekt techniczny w branży elektroenergetycznej [1] [2] [3]
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży drogowej [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży elektroenergetycznej
8. Przedmiary robót w branży drogowej
9. Przedmiary robót w branży elektroenergetycznej.

Wyjaśnienia do SIWZ

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 07.03.2008r.

Termin składania ofert: 17.03.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Wynik postępowania

Załączniki do SIWZ:
1. Formularz oferty
2. Wykaz sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn
3. Wykaz wykonanych usług
4. Wzór umowy

 
Przedmiot przetargu: Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 07.03.2008r.

Termin składania ofert: 17.03.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Formularz oferty,
2. Wykaz sprzętu oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn powierzonego do konserwacji,
3. Wykaz wykonanych usług,
4. Wzór umowy.

Unieważnienie postępowania

 

Przedmiot przetargu: Budowa ulicy Rybnej wraz z sięgaczem w Kętrzynie

Data publikacji: 29.02.2008r.

Termin składania ofert: 31.03.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 
3. Wzór umowy
4. Dokumentacja projektowa
4.1. Projekt budowlany [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5] [cz.6]
4.2. Projekt zamienny do projektu budowlanego
4.3. Projekt przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
4.4. Projekt przebudowy kolizji elektroenergetycznych [cz.1] [cz.2]
4.5. Projekt przebudowy sieci gazowej [cz.1] [cz.2]
4.6. Projekt budowy kanalizacji deszczowej
4.7. Projekt oświetlenia ulicznego [cz.1] [cz.2]
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
6. Przedmiary robót

Informacja do wyceny robót | Wyjaśnienia do SIWZ

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Przemysłowej w Kętrzynie

Data publikacji: 25.02.2008r.

Termin składania ofert: 20.03.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Wynik postępowania

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Wzór wykazu osób
4. Ogólne warunki umowy
5. Program Funkcjonalno - Użytkowy
    5.1. Zdjęcia ulicy
    5.2. Mapa terenu

 

Przedmiot przetargu: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rynkowej w Kętrzynie

Data publikacji: 21.02.2008r.

Termin składania ofert: 11.03.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Wzór wykazu osób
4. Ogólne warunki umowy
5. Program Funkcjonalno - Użytkowy
    5.1. Zaświadczenie o miejscowym planie
    5.2. Mapa

Unieważnienie postępowania

 

Przedmiot przetargu: Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn

Data publikacji: 13.02.2008r.

Termin składania ofert: 07.03.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Formularz oferty
2. Formularz cenowy
3. Wzór wykazu wykonanych robót drogowych
4. Projekt umowy

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Jaśminowej w Kętrzynie w branży sanitarnej

Data publikacji: 12.02.2008r.

Termin składania ofert: 25.02.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych usług
3. Ogólne warunki umowy
4. Dokumentacja projektowa
4.1. Projekt kanalizacji deszczowej [cz.1] [cz.2
4.2. Projekt kanalizacji sanitarnej [cz.1] [cz.2]

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Budowa ulicy Jaśminowej w Kętrzynie

Data publikacji: 07.02.2008r.

Termin składania ofert: 10.03.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Informacja do wyceny robót 

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Ogólne warunki umowy 
4. Dokumentacja projektowa
4.1. Projekt kanalizacji deszczowej [cz.1] [cz.2
4.2. Projekt kanalizacji sanitarnej [cz.1] [cz.2]
5. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót [cz.1] [cz.2] [cz.3]
6. Przedmiary robót

Wyjaśnienia do specyfikacji [1] [2]

Wynik postępowaia

 

Przedmiot przetargu: Modernizacja Ratusza Miejskiego w Kętrzynie

Data publikacji: 31.01.2008r.

Termin składania ofert: 22.02.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Wynik postępowania

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Projekt umowy
4. Opis do wyceny ofertowej
5. Dokumentacja projektowa:
5.1. Projekt budowlany remontu i przebudowy [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5]
5.2. Projekt wykonawczy remontu i przebudowy [cz.1] [cz.2] [cz.3]
5.3. Projekt budowlany i wykonawczy inst. elektrycznych i teletechnicznych [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4]
5.4. Projekt budowlany i wykonawczy inst. inst. c.o. i ciepła technologicznego [cz.1] [cz.2]
5.5. Projekt budowlany i wykonawczy inst. wentylacji mech. [cz.1] [cz.2] [cz.3]
5.6. Projekt budowlany i wykonawczy inst. wodociągowej i kanalizacyjnej [cz.1] [cz.2]
5.7. Techniczne badania podłoża 
5.8. Orzeczenie techniczne
6. Specyfikacje techniczne wykonania robót
7. Przedmiary robót: 
7.1. Przedmiary robót objętych zamówieniem
7.2. Kosztorys ślepy

 

Przedmiot przetargu: Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące.

Data publikacji: 29.01.2008r.

Termin składania ofert: 08.02.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Opis przedmiotu zamówienia | Formularz oferty | Formularz cenowy | Wykaz wykonanych usług | Projekt umowy 

Unieważnienie postępowania

 

Przedmiot przetargu: Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta w Kętrzynie

Data publikacji: 22.01.2008r.

Termin składania ofert: 30.01.2008r. 31.01.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Formularz oferty | Opis parametrów technicznych | Projekt umowy 

Wyjaśnienie SIWZ | Modyfikacja SIWZ

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Wykonanie dokumentacji projektowej na urządzenie terenu przy ul. Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych

Data publikacji: 18.01.2008r.

Termin składania ofert: 04.02.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Formularz oferty | Wykaz wykonanych prac projektowych | Projekt umowy | Program Funkcjonalno - Użytkowy | Dokumentacja fotograficznaMapa terenu | Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

Wynik postępowania 1 | 2

 

Przedmiot przetargu: Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji uproszczonych

Data publikacji: 16.01.2008r.

Termin składania ofert: 28.01.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja | Zakres przedmiotu zamówienia | Formularz ofertowy | Formularz cenowy | Wykaz wykonanych usług | Projekt umowy

Wynik postępowania

 
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2008-01-16 10:21:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2008-04-18 10:21:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki