☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Oragnizacyjny

Do kompetencji i zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

 

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy urzędu, w tym sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą pracowników obsługi Urzędu,

 

2) koordynacja pracy w urzędzie oraz rozpatrywanie sporów kompetencyjnych między wydziałami, referatem i samodzielnymi stanowiskami,

 

3) zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa,

 

4) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, pracowników szkół podstawowych
i przedszkoli oraz pracowników instytucji kultury,

 

5) szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników,

 

6) prowadzenie spraw związanych z:

 

 

a) obsługą rady, w tym koordynacja przygotowywania projektów uchwał Rady w porozumieniu z naczelnikami wydziałów merytorycznych, kierownikami i samodzielnymi stanowiskami oraz sprawowanie nadzoru nad wykonaniem uchwał,

 

 

b) obsługą komisji Rady,

 

7) prowadzenie ewidencji aktów prawnych Rady i Burmistrza,

 

8) zapewnienie prawidłowej obsługi mieszkańców przez Urząd,

 

9) koordynacja i nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców oraz interpelacji i wniosków radnych,

 

10) koordynacja realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

 

11) prowadzenie sekretariatu i zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Burmistrza, 

 

12) zarządzanie budynkami administracyjnymi Urzędu, przeprowadzanie remontów, konserwacji tych budynków,  

 

13) prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi, zapewnienie zaopatrzenia materiałowo-technicznego i gospodarowanie nim,

 

14) organizacja i koordynacja kontroli wewnętrznej,

 

15) prowadzenie prac związanych z wyborami burmistrza, rady miejskiej, sejmu, senatu, prezydenta RP i referendum oraz prowadzeniem zgłoszeń do Rejestru Korzyści,

 

16) przygotowywanie wyborów ławników do sądów,

 

17) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

 

18) wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych,

 

19) przyjmowanie zawiadomień o imprezach masowych oraz wydawanie decyzji odmownych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów.

 

20) przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych oraz wydawanie decyzji odmownych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów,

 

21) przyjmowanie ustnie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy w trybie art. 951 § l k.c.,

 

22) sporządzanie spisów wyborców dla wyborów na funkcję Burmistrza, do samorządu gminnego, sejmu, senatu, prezydenta i dla potrzeb referendum,

 

23) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

 

24) przygotowywanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania,

 

25) prowadzenie ewidencji ludności,

 

26) wdrażanie systemów informatycznych i informatyzacja pracy Urzędu,

 

27) naprawa i modernizacja sprzętu komputerowego w Urzędzie,

 

28) prowadzenie i aktualizacja oficjalnej strony internetowej Miasta Kętrzyna wraz z Biuletynem Informacji Publicznej,

 

29) koordynacja spraw związanych z pełnieniem przez Burmistrza jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej Kętrzyn funkcji Zgromadzenia Wspólników jednoosobowych spółek Gminy Miejskiej Kętrzyn.

 

30) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

 

31) Przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 

32) Prowadzenie spraw należących do kompetencji Gminy Miejskiej Kętrzyn wynikający z ustawy o transporcie drogowym,

 

33) Prowadzenie spraw związanych z uporządkowaniem handlu na terenie Miasta,
w tym określeniem dni i godzin otwierania placówek handlowych i usługowych oraz targowisk w zakresie związanym z handlem,

 

34) Monitorowanie potrzeb społecznych w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi jak i udzielania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego pomocy organizacyjnej i merytorycznej,

 

35) Prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych funkcjonujących w Gminie Miejskiej Kętrzyn,

 

36) Przyjmowanie składanych do Burmistrza ofert, wniosków, inicjatyw, merytorycznych sprawozdań, o których mowa w uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/172/04 RM w Kętrzynie z dnia 18 marca 2004r. programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.

 

37) Promocja podmiotów działalności pożytku publicznego.

 

38) Prowadzenie działań informacyjnych i koordynujących funkcjonowanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

 

39) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania archiwum zakładowego.

 

40) Koordynacja spraw związanych z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta,

 

41) Prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Gospodarczej,

 

42) Prowadzenie spraw związanych z kontrolą wewnętrzną w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych urzędu,

 

43) Obsługa interesantów Urzędu Miasta w zakresie informacji co do miejsca i sposobu załatwiania spraw objętych zadaniami urzędu

44) Realizacja i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych

 

45) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-02-08 09:22:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2009-03-03 14:04:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593451