☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Do kompetencji i zadań Wydziału Infrastruktury Komunalnej należy:

1)

prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych,

2)

merytoryczne i techniczne przygotowywanie spraw mieszkaniowych dla komisji mieszkaniowej Rady Miejskiej i jej obsługa oraz ścisłe współdziałanie z zarządcami gminnych zasobów lokalowych w zakresie realizacji wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych,

3)

współpraca z zarządcami oraz zarządami wspólnot mieszkaniowych w budynkach, w których Gmina Miejska Kętrzyn jest współwłaścicielem, w zakresie przekraczającym czynności zwykłego zarządu,

4)

współpraca ze Spółkami komunalnymi w związku z realizacją usług w zakresie :

 

a)

wodociągów i kanalizacji,

 

b)

oczyszczania,

 

c)

zieleni miejskiej,

 

d)

ciepłownictwa,

 

e)

lokalnego transportu zbiorowego,

 

f)

innych potrzeb komunalnych,

5)

zapewnienie należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn,

6)

sprawy targowisk na terenie Miasta w zakresie utrzymania stanu sanitarnego, czystości i porządku,

7)

nadzór w zakresie utrzymania i prowadzenia szaletów publicznych,

8)

współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w związku z ujawnianiem i zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierząt,

9)

współpraca ze spółkami komunalnymi w związku z realizacją usług w zakresie oczyszczania,

10)

nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz prowadzenie ksiąg wieczystych ewidencji grobów,

11)

współpraca ze spółkami komunalnymi w związku z realizacją usług w zakresie zieleni miejskiej,

12)

prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, ochrony złóż surowców mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniami, gospodarki odpadowej oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie,

13)

współpraca w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zapobiegania i usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,

14)

współdziałanie z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zagospodarowania stref ochronnych oraz lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych dla środowiska,

15)

nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,

16)

prowadzenie spraw w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

17)

opiniowanie spraw dotyczących realizacji zadań finansowanych z GFOŚiGW,

18)

projektowanie terenów zielonych

19)

inwentaryzacja zieleni miejskiej

20)

pieczę nad estetyką terenów zielonych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn lub przyjętych do utrzymania przez Gminę Miejską Kętrzyn,

21)

prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz wymierzaniem kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie działania wydziału we współpracy z inspektorem ds. zamówień publicznych,

22)

utrzymanie dróg gminnych oraz przejętych do utrzymania na podstawie porozumień,

23)

współpraca w zakresie bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i przejętych na podstawie porozumień,

24)

przygotowywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz wnioskowanie w sprawach zmian organizacji ruchu,

25)

nadzór w zakresie utrzymania oświetlenia ulicznego,

26)

nadzór w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn,

27)

współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie kształtowania przez nie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego,

28)

nadzór w zakresie utrzymania terenów zielonych na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn,

29)

zobowiązywanie do wykonywania prac zabezpieczających przed powodzią,

30)

określenie standardów technicznych usług komunalnych,

31)

wydawanie zezwoleń na świadczenie usług komunalnych,

32)

budowa bazy danych i monitoring zawartych umów na wywóz odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

33)

monitoring zbiorników bezodpływowych,

34)

wskazywanie potrzeb uzbrojenia Miasta w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną,

35)

wydawanie decyzji dotyczących obowiązków utrzymania czystości,

36)

wydawanie decyzji w sprawie wnoszenia opłat za wywóz odpadów,

37)

organizowanie zastępczego wywozu odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych dla osób, które nie zwarły stosownych umów.

38)

wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-02-08 09:43:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2007-02-09 13:02:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593416