☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Do kompetencji i zadań Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami należy:
1) przygotowanie projektów uchwał i kompletu dokumentów formalno-prawnych związanych ze sporządzeniem “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kętrzyn”,
2) nadzór nad wdrażaniem i realizacja polityki przestrzennej określonej w “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kętrzyn”,
3) analiza i przygotowywanie wniosków o zmianę ustaleń planów miejscowych oraz o opracowanie planów lub zmian planów miejscowych,
4) prowadzenie aktualizowanego rejestru wniosków o wprowadzenie zmian w planach miejscowych,
  5) przygotowywanie projektów uchwał oraz dokumentów formalno-prawnych z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
  6) współpraca przy opracowywaniu projektów planów lub zmian planów miejscowych,
  7) nadzór nad prawidłowością przebiegu realizacji procedur uchwalania planu,
  8) nadzór nad wdrażaniem i realizacją polityki przestrzennej określonej w obowiązujących planach miejscowych,
  9) przygotowywanie opinii urbanistycznych, współpraca przy opracowywaniu projektów koncepcji urbanistyczno-przestrzennych, koncepcji rewitalizacji terenów miejskich,
  10) przygotowywanie materiałów i analiz pozwalających na dokonanie oceny planów miejscowych obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn,
  11) współpraca przy realizacji polityki przestrzennej (w zakresie mającym wpływ na Gminę Miejską Kętrzyn) województwa, powiatu oraz Gminy Kętrzyn,
  12) ustalanie warunków zabudowy dla poszczególnych inwestycji – decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  13) prowadzenie aktualizowanego rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  14) opiniowanie zgodności wstępnych projektów podziałów nieruchomości z ustaleniami planów miejscowych w formie postanowień,
  15) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach miejscowych,
  16) wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych,
  17) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami, przechowywania oryginałów, w tym uchylonych i nie obowiązujących),
  18) opiniowanie projektów inwestycyjnych w zakresie zgodności z decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustaleniami planów miejscowych oraz przyjętych projektów urbanistyczno-przestrzennych, projektów rewitalizacji,
  19) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie nadzoru nad stanem dóbr kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn,
  20) prowadzenie i udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zakresu zadań Wydziału,
  21) współpraca z wydziałami Urzędu Miasta w zakresie merytorycznej specjalizacji Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,
  22) współpraca z problemowymi Komisjami Rady Miejskiej,
  23) porady przy wyborze typowych projektów domów jednorodzinnych (udostępnienie katalogów, wspólna z inwestorem analiza wskazanych przez niego projektów),
  24) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa związanych z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustawą – Prawo ochrony środowiska, ustawą – Prawo budowlane, ustawą o ochronie dóbr kultury oraz innych pokrewnych,
  25) prowadzenie archiwum Wydziału.
  26) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn,
  27) przygotowywanie dokumentów do przekazania w drodze umowy gruntów na własność Skarbu Państwa innej gminy lub ich przejęcie na własność Gminy Miejskiej Kętrzyn w drodze umowy od Skarbu Państwa lub innej gminy za cenę obniżoną,
  28) przygotowywanie dokumentów do nieodpłatnego oddania gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn Skarbowi Państwa lub innej gminie
w użytkowanie wieczyste , użytkowanie lub użyczenie ,
  29) przygotowywanie decyzji o przekazanie gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn w trwały zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
  30) przygotowywanie dokumentów do wniesienia nieruchomości aportem do spółki,
  31) przygotowywanie dokumentów do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntów, a także wolnych budynków oraz wolnych lokali w drodze przetargu,
  32) prowadzenie spraw związanych z zamianą gruntów,
  33) prowadzenie spraw związanych z obciążeniem nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym oraz oddawaniem nieruchomości w używanie,
  34) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gruntów użytkownikowi wieczystemu tych gruntów,
  35) przygotowywanie wstępnych projektów podziału nieruchomości oraz przygotowywanie umów na wykonanie podziałów,
  36) tworzenie zasobów gruntów i prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kętrzyn,
  37) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości oraz rozgraniczenia nieruchomości,
  38) przygotowywanie dokumentów do podziału nieruchomości wspólnych,
  39) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod gminne drogi publiczne z nieruchomości objętej podziałem na wniosek właściciela,
  40) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali zajmowanych przez najemcę lub dzierżawcę,
  41) przygotowywanie propozycji zasad przeznaczania do sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych,
  42) określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym oraz współwłasności gruntów przy sprzedaży lokali,
  43) przygotowywanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawy lub najem oraz ogłoszeń o przetargu na te nieruchomości ,
  44) przygotowywanie warunków określających sposób i termin zagospodarowania zbywanych nieruchomości,
  45) przygotowywanie wniosków do kancelarii notarialnych o zawarcie umów z nabywcami nieruchomości,
  46) przyjmowanie zgłoszonych roszczeń o odszkodowanie z tytułu przejętych nieruchomości,
  47) wydawanie zaświadczeń o spłacie wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,
  48) przygotowywanie zleceń na ustalenie wartości nieruchomości komunalnych i inwentaryzację nieruchomości,
  49) przygotowywanie zleceń oraz nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi wykonywanymi dla potrzeb urzędu,
  50) ustalenie na podstawie szacunku nieruchomości wysokości opłat za użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd oraz I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
w wypadku zbycia nieruchomości przed upływem 10 lat ,
  51) przygotowywanie materiałów do aktualizacji wartości gruntów oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów,
  52) przygotowywanie wypowiedzeń stronom opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów z równoczesną ofertą nowej jej wysokości, również w przypadku zmiany stawki procentowej opłaty,
  53) obciążanie nieruchomości służebnością drogową,
  54) Prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych,
  55) Ewidencjonowanie ustalanych należności z tytułu sprzedaży oddania w użytkowanie wieczyste dzierżawy oraz innych form udostępniania nieruchomości z zasobu,
  56) Udzielanie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
  57) Ustalanie jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  58) przygotowywanie dokumentów do rozwiązania umów w związku z nie zabudowaniem działek w ustalonym w umowie terminie,
  59) przygotowywanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  60) przygotowywanie dokumentów do zmiany umów w sprawach: zmiany udziałów, powierzchni lokali, terminów zabudowy i okresów użytkowania wieczystego,
  61) przygotowywanie dokumentów do wywłaszczania nieruchomości po wcześniejszych bezskutecznych negocjacjach w sprawie jej nabycia w drodze umowy,
  62) przygotowywanie dokumentów do zwrotu nieruchomości w wypadku gdy stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu,
  63) przygotowywanie materiałów dotyczących wykonania prawa pierwokupu gruntu,
  64) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przejęcia nieruchomości mieszkaniowych wraz z infrastrukturą od przedsiębiorstw w drodze umowy,
  65) przygotowywanie wniosków o komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa,
  66) prowadzenie operatu nazewnictwa ulic,
  67) prowadzenie operatu numeracji porządkowej nieruchomości,
  68) przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
  69) przyjmowanie wniosków o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części,
  70) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  71) przygotowywanie umów dzierżawy terenów komunalnych, prowadzenie rejestru dzierżawców terenów dzierżawionych ,
  72) przygotowywanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie o dokonanie zmian w księgach wieczystych i wniosków o wydanie odpisów z ksiąg wieczystych,
  73) współpraca w ramach posiadanych kompetencji z administracją rządową, samorządową innych gmin, sądami i notariuszami,
  74) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie działania wydziału we współpracy z inspektorem ds. zamówień publicznych,
 
75) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-02-08 10:35:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2007-02-09 13:25:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593416