☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Urząd Stanu Cywilnego

Do kompetencji i zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. W zakresie sporządzania aktów stanu cywilnego, odpisów oraz wydawania zaświadczeń:
a) sporządzanie aktów urodzeń, odpisów tych aktów oraz prowadzenie skorowidza urodzeń,
b) wpisywanie - na podstawie decyzji Kierownika USC - do ksiąg stanu cywilnego urodzeń, które nastąpiły za granicą,
c) przekazywanie do ewidencji ludności, właściwej dla miejsca stałego pobytu matki informacji o sporządzeniu aktu urodzenia dziecka,
d) zawiadamianie Sądu o urodzeniu dziecka przez nieletnią matkę,
e) prowadzenie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń,
f) przyjmowanie oświadczeń woli o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w USC oraz do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi,
g) prowadzenie rejestru zapewnień o braku przeszkód, wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
h) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zawartych małżeństwach wyznaniowych ze skutkami cywilnymi,
    i) sporządzanie aktów małżeństw na podstawie dostarczonych przez duchownych zaświadczeń o zawarciu małżeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi,
    j) sporządzanie aktów małżeństw na podstawie oświadczeń woli o zawarciu związku małżeńskiego przed kierownikiem USC, sporządzanie odpisów aktów małżeństw,
    k) prowadzenie skorowidzów zawartych małżeństw,
    l) zawiadamianie urzędów miast i gmin właściwych dla miejsc stałego pobytu małżonków o sporządzeniu aktu małżeństwa,
    m) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Stanu Cywilnego - właściwego dla miejsca sporządzenia aktu urodzenia - przypisku o zawarciu małżeństwa,
    n) wpisywanie - na podstawie decyzji Kierownika USC - do ksiąg stanu cywilnego małżeństw zawartych za granicą,
    o) sporządzanie i przekazywanie do:
      - placówek dyplomatycznych - odpisów zupełnych aktów małżeństw zawartych przez cudzoziemców,
      - Urzędu Statystycznego - sprawozdań z zawartych małżeństw.
    p) sporządzanie aktów zgonów, odpisów tych aktów oraz prowadzenie skorowidza zgonów,
    q) wpisywanie - na podstawie decyzji Kierownika USC - do ksiąg stanu cywilnego zgonów, które nastąpiły za granicą,
    r) zawiadamianie ewidencji ludności właściwej dla miejsca pobytu stałego osoby zmarłej o skreśleniu z rejestru mieszkańców,
    s) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Stanu Cywilnego - właściwego dla sporządzenia aktu urodzenia i aktu małżeństwa - przypisku o zgonie,
    t) sporządzanie i przekazywanie właściwym placówkom dyplomatycznym państw obcych odpisów skróconych aktów zgonów cudzoziemców, w tym ich dokumentów tożsamości,
    u) przekazywanie właściwym podmiotom ds. dowodów osobistych i paszportów dokumentów tożsamości osób zmarłych,
    v) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań w zakresie zgonów.
  2. W zakresie aktualizowania aktów stanu cywilnego:
    a) wydawanie - na wnioski zainteresowanych - z ksiąg stanu cywilnego odpisów aktów skróconych, zupełnych, zaświadczeń oraz ich rejestracja,
    b) przyjmowanie oświadczeń a także sporządzanie wzmianek marginesowych:
      - w aktach urodzeń dzieci o zawarciu związku małżeńskiego przez rodziców oraz w księgach urodzeń,
      - o zmianie imienia dla dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia,
      - w aktach urodzeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
      - w aktach urodzeń o ustaleniu lub zaprzeczeniu ojcostwa,
      - w aktach stanu cywilnego o zmianie imienia, nazwiska na podstawie decyzji administracyjnych,
      - w akcie małżeństwa o separacji i rozwiązaniu małżeństwa na podstawie orzeczeń sądowych,
      - w akcie małżeństwa o powrocie po rozwodzie do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa,
      - o przysposobieniu dziecka,
      - sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Stanu Cywilnego - właściwego dla miejsca urodzenia - przypisku o rozwiązaniu małżeństwa,
      - odtwarzanie aktów stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi, bądź w przypadku gdy akt został sporządzony za granicą a uzyskanie aktu jest niemożliwe lub utrudnione,
      - wydawanie decyzji o transkrypcji do polskich ksiąg stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów mających miejsce za granicą,
      - wydawanie decyzji prostujących oczywiste błędy pisarskie i uzupełniających treść aktów stanu cywilnego,
      - aktualizowanie - na podstawie przypisków nadesłanych z innych Urzędów Stanu Cywilnego - ksiąg stanu cywilnego,
      - konserwowanie i zabezpieczanie ksiąg stanu cywilnego.
  3. W zakresie zmiany imion i nazwisk:
    a)wydawanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
    b)wydawanie decyzji o ustaleniu pisowni imienia lub nazwiska
    c)zawiadamianie o zmianie imienia lub nazwiska właściwych dla miejsca pobytu stałego osoby której zmieniono imię lub nazwisko:
      - ewidencji ludności
      - urzędu skarbowego
      - organu policji
      - wojskowej komendy uzupełnień
      - Centralnego Rejestru Karnego
  4. Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego.
    1) prowadzenie rejestru stanu cywilnego przez sporządzanie aktów stanu cywilnego, przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o wyborze imienia dla dziecka, o powrocie do poprzedniego nazwiska po rozwiązaniu związku małżeńskiego, o uznaniu dziecka,
    2) wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, m.in. dotyczących sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego, odtworzenia lub uzupełnienia treści aktu, wpisania zagranicznego aktu do polskich ksiąg, skrócenie terminu jednomiesięcznego wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
    3) aktualizacja ksiąg stanu cywilnego - nanoszenie wyroków sądowych (dotyczących rozwiązania małżeństwa, przysposobienia dzieci, uznania i zaprzeczenia ojcostwa, ustalenia ojcostwa itd.), decyzji administracyjnych, przypisków z innych USC,
    4) prowadzenie spraw konsularnych,
    5) wydawanie zaświadczeń niezbędnych do ślubu konkordatowego,
   

6) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-02-08 09:26:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2007-02-09 12:20:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593416