☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu

 

Do kompetencji Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu  należy
1) programowanie i podejmowanie działań oraz zadań promocji Miasta,
2) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wymiany doświadczeń i promocji Miasta,
3) współpraca z mediami i wydawnictwami w zakresie promocji Miasta,
4) prowadzenie spraw wynikających ze współpracy z miastami partnerskimi,
5) organizowanie pobytu delegacji władz Miasta za granicą i gości zagranicznych w Kętrzynie,
6) promocja turystyczna Miasta,
7)

przygotowanie na potrzeby mediów informacji, komunikatów i spotkań informacyjnych o funkcjonowaniu samorządu gminnego i o ważniejszych rozstrzygnięciach podejmowanych przez organy gminy, przeznaconych dla środków masowego przekazu, w oparciu o uczestnictwo lub na podstawie dokumentów sporządzanych podczas:
a) sesji Rady Miejskiej,
b) posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,
c) z czynności organu wykonawczego Gminy Miejskiej Kętrzyn,

8) analizowanie publikowanych informacji prasowych,
9) prowadzenie monitoringu i zbioru informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o działalności samorządu gminnego, gromadzonych za pomocą nośników zapewniających ich trwałość i zgodność z orginałem, segregowanego odpowiednio do struktury organizacyjnej i podziału kompetencji poszczególnych jego jednostek,
10) opracowywanie i kierowanie do środków masowego przekazu:
a) uzupełnień publikacji prasowych
b) sprostowań
c) polemik
d) wyjaśnień w odniesieniu do informacji publikowanych w środkach masowego przekazu niezgodnych ze stanem faktycznym lub zawierających błędną jego interpretację,
11) opracowywanie informacji publicznych oraz innych informacji z zakresu przedmiotowego objętego zadaniami pełnomocnika ds. udzielania informacji publicznej przeznaczonych do zamieszczenia na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Biuletynu Informacji Publicznej lub portalu internetowym gminy i przekazywanie tych informacji do publikacji w trybie ustalonym odrębnymi przepisami,
12) pozyskiwanie środków pomocowych krajowych i zagranicznych w tym z funduszy Unii Europejskiej,
13) współpraca z agencjami i instytucjami o zasięgu regionalnym i krajowym w dziedzinei pozyskiwania i rozpowszechniania informacji o mozliwościach sięgania po środki pomocowe,
14) przyjmowanie zawiadomień o imprezach masowych oraz wydawanie decyzji odmownych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów,
15) przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych oraz wydawanie decyzji odmownych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów,
16) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
17)
sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkola miejskiego, złobka miejskiego, Kętrzyńskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum im. W. Kętrzyńskiego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
18)
koordynowanie działalności kontrolnej prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych,
19)
opiniowanie arkuszy organizacyjnych placówek ze szczególnym uwzględnieniem ramowych planów nauczania, liczby zatrudnionych, godzin ponadwymiarowych,
20)
rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących organizacji i pracy podległych jednostek,
21)
współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego w dokonywaniu oceny pracy dyrektorów prowadzonych placówek,
22)
opracowywanie sieci szkół oraz granic ich obwodów,
23)
prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
24)
wykonywanie zadań organu nadzorującego w zakresie spraw kadrowych, realizacja zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów,
25)
przygotowywanie projektów porozumień ze związkami zawodowymi w sprawach nie uregulowanych w ustawie o związkach zawodowych,
26)
prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, w tym zakresie wydawanie decyzji i zaświadczeń,
27)
ustalanie szczegółowych zasad udzielania dotacji przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom niepublicznym,
28)
prowadzenie w ramach przyznanych środków zadań związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży,
29)
opracowywanie wniosków personalnych w zakresie wyróżnień dyrektorów placówek oświatowych i instytucji kultury i sportu,
30)
zapewnienie warunków materialnych na organizację imprez ogólnomiejskich w zakresie kultury, sportu i rekreacji,
31)
udzielanie zezwoleń na prowadzenie imprez kulturalnych w mieście,
32)
organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Miasta,
33)
utrzymywanie ścisłej współpracy z:
a) placówkami niepublicznymi oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi,
b) placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Starosta Kętrzyński,
c) Kuratorium Oświaty,
34)
prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz dokonywanie innych czynności związanych z wpisaniem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działaljących na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn,
35) nadzór nad złobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
36) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
37) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2007-02-08 10:37:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-10-30 14:03:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593416