Kierownictwo Urzędu - Burmistrz

ZADANIA

I. Burmistrz Miasta Kętrzyn:
1) wykonuje zadnia wynikające z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz z innych przepisów określających status Burmistrza,
2) jest kierownikiem Urzędu,
3) kieruje bieżącymi sprawami Miasta,
4) reprezentuje Miasto na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Miasta,
5) wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
6) udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
7) podejmuje czynności niezbędne w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia w zakresie ustalonym ustawą,
8) jest terenowym szefem obrony cywilnej,
9) udziela informacji przedstawicielom prasy w zakresie spraw związanych
z działalnością Urzędu Miasta oraz upoważnia pracowników Urzędu do udzielania informacji przedstawicielom prasy ustalając zakres tego upoważnienia, a także umożliwia przedstawicielom prasy kontakt z kompetentnymi w danej sprawie pracownikami samorządowymi.
II. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy:
1) Zastępcy Burmistrza,
2) Sekretarza Miasta,
3) Skarbnika Miasta
III. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
1) radców prawnych,
2) Wydziału Finansowego,
3) Straży Miejskiej,
4) Urzędu Stanu Cywilnego,
5) Referatu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych,
6) Samodzielnego stanowiska ds. OC, informacji niejawnych i bezpieczeństwa
i higieny pracy,
7) Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy,
8) Samodzielnego stanowiska ds. wojskowych i kancelarii tajnej,
9) Audytora wewnętrznego
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Żukowski Jarosław
(2003-07-02 08:24:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2007-02-08 12:33:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki