Komisje Rady Miejskej

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Kompetencje:

Komisja obejmuje zakresem swego działania sprawy:

 1. edukacji publicznej, w tym w szczególności gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli,
 2. ochrony zdrowia,
 3. kultury, w tym bibliotek publicznych oraz innych komunalnych jednostek upowszechniania kultury,
 4. kultury fizycznej, turystyki i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 5. pomocy społecznej,
 6. profilaktyki przeciwalkoholowej,
 7. promocji miasta. 

Skład

 1. Bylicka Małgorzata
 2. Goździewski Jan Bronisław - Przewodniczący
 3. Hadziewicz Irena Krystyna - Z-ca Przewodniczącego
 4. Ryndzionek Lech
 5. Rypina Rafał
 6. Szymkiewicz Helena
 7. Toruński Marian Henryk

 

Komisja Gospodarki Komunalnej

Kompetencje:

Komisja obejmuje zakresem swego działania sprawy:

 1. zaopatrzenia w energię cieplną,
 2. komunalnego budownictwa mieszkaniowego utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych,
 3. utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 4. wodociągów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz utrzymania czystości urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów,
 5. miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 6. lokalnego transportu zbiorowego,
 7. ładu przestrzennego i architektury,
 8. zieleni miejskiej, zadrzewień, ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 9. cmentarzy komunalnych,
 10. ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 11. porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli,
 12. targowisk i hal targowych.

Skład

 1. Abramowicz Krystian Aleksander
 2. Budrewicz Romuald - Przewodniczący
 3. Mitros Edward
 4. Olszewski Jan Tadeusz - Z-ca Przewodniczącego 
 5. Toruński Marian Henryk
 6. Wachnik Stanisław
 

Komisja Mieszkaniowa

Kompetencje:

Komisja obejmuje zakresem swego działania sprawy:

 1. badania, oceny i opiniowania warunków mieszkaniowych, materialnych i rodzinnych osób ubiegających się o mieszkanie kumunalne i kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 2. sporządzania na każdy rok projektu wykazu osób spełniających kryteria do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 3. wyrażania opinii w sprawie wynajmowania zwolnionych mieszkań osobom ujetym w wykazie, o którym mowa w pkt. 2,
 4. wyrażania opinii w sprawach wynajmu mieszkań osobom podlegającym przekwaterowaniu z budynków przeznaczonych do rozbiórki, remonty czy sprzedaży,
 5. opiniowania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego

Skład

 1. Baraniecka Urszula
 2. Bylicka Małgorzata
 3. Komorowski Tomasz - Z-ca Przewodniczącego
 4. Olszewski Jan Tadeusz - Przewodniczący
 5. Szymkiewicz Helena
Harminogram dyżurów członków Komisji Mieszkaniowej na 2012 rok
 

 Komisja Rewizyjna

Kompetencje:

Komisja:

 1. bada pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działalność gospodarczą, finansową i organizacyjno-administracyjną kontrolowanych jednostek, a w szczególności realizację uchwał Rady, określających podstawowe kierunki społeczno-gospodarczej działalności Miasta,
 2. podejmuje kontrolę na wniosek Rady lub z własnej inicjatywy, każdorazowo zaakceptowanej uchwałą Rady,
 3. wykonuje swoje zadania na podstawie rocznych planów pracy przyjętych przez Radę, z uwzględnieniem bieżących wniosków,
 4. przedkłada Radzie raz w kwartale sprawozdanie ze swojej działalności,
 5. kontroluje sposób rozpatrywania i załatwiania wniosków radnych oraz mieszkańców Miasta, stan realizacji uchwał Rady, zasadność, pod względem merytorycznym, działań podjętych przez Burmistrza.

Skład

 1. Hadziewicz Irena Krystyna - Z-ca Przewodniczącego
 2. Iwaniuk Stanisław Witold
 3. Mitros Edward
 4. Ryndzionek Lech - Przewodniczący
 5. Rypina Rafał
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Kompetencje:

Komisja obejmuje zakresem swego działania sprawy:

 1. planów finansowania zadań społeczno-gospodarczych i budżetu Miasta,
 2. podatków i opłat,
 3. gospodarki pieniężnej Miasta,
 4. związane z funkcjonowaniem i rozwojem przemysłu, drobnej wytwórczości, usług, handlu, gastronomii, rzemiosła i innych podmiotów gospodarczych,
 5. związanych z kształtowaniem rynku pracy w mieście,
 6. opiniowania dyspozycji środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
 7. gospodarki nieruchomościami i inwestycji miejskich.

Skład

 1.  
  Baraniecka Urszula - Z-ca Przewodniczącego
 2. Bućko Krzysztof
 3. Budrewicz Romuald
 4. Duczek Dariusz Marek - Przewodniczący 
 5. Iwaniuk Stanisław Witold
 6. Komorowski Tomasz 
 7. Koniuszewski Jerzy Bogusław 
 8. Niedźwiecki Andrzej Eugeniusz
 9. Piasecka Halina Krystyna
 10. Świtaj Roman

 

Wytworzył:
Marek Kaliszewski
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2003-11-20 11:03:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-10-25 10:03:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki