Przetargi ogłoszone w I kwartale 2009 roku

Przedmiot przetargu: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu pielęgnacji zieleni publicznej oraz nadzoru nad sprzętem i osobami zatrudnionymi w ramach robót interwencyjnych i publicznych

Data publikacji: 31.03.2009r.

Termin składania ofert: 07.04.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja [Propozycja wyboru oferty]

Załączniki do SIWZ:
1. wzór formularza oferty.
2. wzór wykazu wykonanych usług
3. wzór wykazu narzędzi i urządzeń
4. wzór wykazu osób i podmiotów
5. wzór umowy.

[Wynik postępowania]

 

Przedmiot przetargu: Modernizacja Ratusza Miejskiego w Kętrzynie

Data publikacji: 31.03.2009r.

Termin składania ofert: 22.04.2008r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty- załącznik nr 1 do SIWZ. 
 2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 2 do SIWZ. 
 3. Wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
 4. Dokumentacja projektowa :
  1. Projekt budowlany remontu i przebudowy Ratusza Miejskiego w Kętrzynie Pl. Piłsudskiego 1. Projektant architektury: mgr inż. arch Wanda Grodzka Projektant konstrukcji: inż. Grzegorz Ratowt – zał. nr 1 do pozwolenia na budowę. [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5]
  2. Projekt wykonawczy remontu i przebudowy Ratusza Miejskiego w Kętrzynie Pl. Piłsudskiego 1. Projektant architektury: mgr inż. arch Wanda Grodzka Projektant konstrukcji: inż. Grzegorz Ratowt – zał. nr 2 do pozwolenia na budowę. [cz.1] [cz.2] [cz.3]
  3. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach remontu i przebudowy Ratusza Miejskiego w Kętrzynie Pl. Piłsudskiego 1. Projektant: mgr inż. Grzegorz Woźniak – zał. nr 6 do pozwolenia na budowę. [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4]
  4. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach remontu i przebudowy Ratusza Miejskiego w Kętrzynie Pl. Piłsudskiego 1. Projektant: mgr inż. Irena Gajda – zał. nr 4 do pozwolenia na budowę. [cz.1] [cz.2]
  5. Projekt budowlany i wykonawczy wentylacji mechanicznej w ramach remontu i przebudowy Ratusza Miejskiego w Kętrzynie Pl. Piłsudskiego 1 Projektant: mgr inż. Irena Gajda – zał. nr 5 do pozwolenia na budowę. [cz.1] [cz.2] [cz.3]
  6. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach remontu i przebudowy Ratusza Miejskiego w Kętrzynie Pl. Piłsudskiego 1. Projektant: mgr inż. Irena Gajda – zał. nr 3 do pozwolenia na budowę. [cz.1] [cz.2]
  7. Techniczne badania podłoża (zakład Usług Geotechnicznych GEODOM Gdańsk ul. Bulońska 8C/11)
  8. Orzeczenie techniczne o stanie budynku Ratusza
 5. Specyfikacje techniczne wykonania robót
 6. Przedmiary robót:
  1. Roboty budowlane [cz.1] [cz.2] [cz.3]
  2. Instalacje elektryczne  [cz.1] [cz.2]
  3. Instalacje sanitarne c.o. [cz.1] [cz.2]
  4. Instalacje sanitarne wod. kan. 
  5. Wentylacja mechaniczna [cz.1] [cz.2]
  6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 7. Wzór wykazu osób i podmiotów - załącznik nr 7 do SIWZ.

[Modyfikacja SIWZ]

Wynik postęowania

 

Przedmiot przetargu: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską oraz inne usługi do realizacji w 2009r. zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach robót publicznych

Data publikacji: 26.03.2009r.

Termin składania ofert: 03.04.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. wzór formularza oferty
2. wzór wykazu wykonanych usług
3. wzór umowy.
4. szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia

[Wynik postępowania]

 

Przedmiot przetargu: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych

Data publikacji: 26.03.2009r.

Termin składania ofert: 03.04.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty.
2. Wzór wykazu wykonanych dostaw.
3. Wzór umowy.
4. Wzór formularza cenowego.

[Wynik postępowania]

 

Przedmiot przetargu: Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn 

Data publikacji: 05.03.2009r.

Termin składania ofert: 12.03.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Formularz oferty,
2. Wykaz sprzętu oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn,
3. Wzór wykazu wykonanych usług,
4. Wzór umowy

[Wynik postępowania]

 

Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Przemysłowej w Kętrzynie w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej

Data publikacji: 25.02.2009r.

Termin składania ofert: 05.03.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu osób
3. Wzór umowy
4. Dokumentacja projektowa
  4.1. Projekt techniczny w branży drogowej
  4.2. Projekt techniczny w branży sanitarnej
  4.3. Projekt branży elektrycznej
  4.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży drogowej
  4.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży sanitarnej;
  4.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych
  4.7. Przedmiary robót w branży drogowej
  4.8. Przedmiary robót w branży sanitarnej,
  4.9. Przedmiar robót w branży elektrycznej
  Dokumentacja przetargowa (pkt od 4 do 12) ze względu
  na ilość plików została zarchiwizowana z podziałem na
  woluminy. Aby ją otworzyc należy wszystkie części zapisać
  w jednym katalogu, a następnie uruchomić plik
  Przemyslowa.part01.exe
: [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5]
  [cz.6] [cz.7] [cz.8] [cz.9] [cz.10]

[Wynik postępowania]

 

Przedmiot przetargu: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Kętrzynie

Data publikacji: 16.02.2009r.

Termin składania ofert: 09.03.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty,
2. Wzór formularza cenowego,
3. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych,
4. Wzór wykazu osób,
5. Wzór wykazu narzędzi i urządzeń,
6. Wzór umowy.

[Wynik postępowania]

 

Przedmiot przetargu: Wykonanie mechanicznej instalacji wentylacji z zasileniem elektroenergetycznym zadaszonej hali kortów tenisowych w kompleksie rekreacyjno – sportowym przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie

Data publikacji: 09.02.2009r.

Termin składania ofert: 02.03.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
3. Wzór umowy
4. Dokumentacja projektowa
4.1. Projekt techniczny w branży elektrycznej [cz.1] [cz.2] [cz.3]
4.2. Projekt techniczny w branży sanitarnej instalacja wentylacji
4.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [cz.1] [cz.2]
4.4. Przedmiar robót [cz.1] [cz.2]

[Wynik postępowania]

 

Przedmiot przetargu: 

Naprawy bieżące, konserwacje oraz usługi remontowe w budynkach i lokalach komunalnych zarządzanych przez KTBS sp. z o. o. w Kętrzynie na podstawie umowy o zarządzaniu w czterech branżach, tj.

 • Część I- branża budowlana,
 • Część II- branża dekarska,
 • Część III- branża hydrauliczna,
 • Część IV- branża elektryczna.

Data publikacji: 05.02.2009r.

Termin składania ofert: 13.02.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP
3. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
4. Wzór wykazu wykonanych usług
5. Wzór umowy

 

Przedmiot przetargu: Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji uproszczonych

Data publikacji: 29.01.2009r.

Termin składania ofert: 09.02.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Zakres rzeczowy zamówienia
2. Wzór formularza oferty
3. Wzór formularza cenowego
4. Wzór wykazu wykonanych usług
5. Wzór umowy

Wynik postępowania

 

Przedmiot przetargu: Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kętrzynie

Data publikacji: 09.01.2009r.

Termin składania ofert: 02.02.2009r.

Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór formularza oferty;
2. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych;
3. Wzór umowy;
4. Projekt techniczny w branży drogowej
5. Projekt techniczny w branży sanitarnej
6. projekt branży elektrycznej
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży drogowej
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży sanitarnej;
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych
10. Przedmiary robót w branży drogowej
11. Przedmiary robót w branży sanitarnej,
12. Przedmiar robót w branży elektrycznej
Dokumentacja przetargowa (pkt od 4 do 12) ze względu na ilość plików została zarchiwizowana z podziałem na woluminy. Aby ją otworzyc należy wszystkie części zapisać w jednym katalogu, a następnie uruchomić plik Przemyslowa.part01.exe: [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5] [cz.6] [cz.7] [cz.8] [cz.9] [cz.10]

 Modyfikacja SIWZ [1] [2] [Zmodyfikowany zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty]

Wyjaśnienia do SIWZ [1] [2]

Wynik postępowania

 
Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2009-01-09 14:46:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2009-05-04 08:27:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki