☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta Kętrzyn

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i jednostek organizacyjnych Miasta

Do kompetencji Specjalisty ds. kontroli wewnętrznej i jednostek organizacyjnych Miasta należy:

1) wykonywanie kontroli wewnętrznej i w jednostkach organizacyjnych Miasta zgodnie z rocznym planem kontroli,
  2) przeprowadzanie kontroli problemowych obejmujących jedno lub kilka wybranych zagadnień,
  3) przeprowadzanie kontroli doraźnych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta na polecenie i zgodnie z udzielonym upoważnieniem,
  4) przeprowadzanie kontroli sprawdzających, dokonywanych w miarę potrzeby, dotyczących realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
  5) przeprowadzanie kontroli zgodności postępowania pracowników z obowiązującymi uregulowaniami ich działalności, a w szczególności w zakresie:
- zgodności z prawem i przepisami wewnętrznymi,
- wykrywania nieprawidłowości w wykonywaniu zadań , niegospodarności, marnotrawstwa i nadużycia,
- wskazywania osiągnięć i przykładów szczególnie sumiennej pracy,
6) przeprowadzanie kontroli systemu finansowego w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych Miasta w szczególności:
    - kontrola gospodarki finansowej oraz stosowania procedur związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem,
    - badanie i ocena realizacji procesów gospodarczych,
    - kontrola realizacji wydatków z planem finansowym,
    - dokonywanie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych,
    - badanie dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielanie zamówień publicznych,
    - ustalanie przyczyn i skutków negatywnych odchyleń od planu oraz wskazywanie pracowników odpowiedzialnych za nieprawidłowości,
    - wskazywanie środków i sposobów umo?liwiających likwidację nieprawidłowości,
  7) przeprowadzanie kontroli sposobu zabezpieczenia majątku,
  8) dokonywanie ocen kontrolowanej działalności komórek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta z punktu wiedzenia:
- sprawności działania, 
    - celowości,
    - gospodarności,
    - rzetelności i legalności.
Wytworzył:
Marek Kaliszewski
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2009-03-03 14:38:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2009-03-03 14:47:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 593451