Rejestr_decyzji_2010

REJESTR DECYZJI I POSTANOWIEŃ

Numer karty

Jednostka

Typ

Nazwa dokumentu

Zakres przedmiotowy

Data dokumentu

Podmiot

Karta

B/21/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B decyzja  Decyzja w sprawie środowiskowych uwa-runkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.t. „Budowa Stacji Paliw w miejscowości Kętrzyn”. 04.01.2011r. RP RESORT Sp. z o.o. ul. Augustowska 23a, 10-683 Olsztyn

otwórz

B/20/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B postanowienie Opinia w sprawie braku obowiązku prze-prowadzenie oceny oddziaływania na śro-dowisko przedsięwzięcia „Budowa Stacji Paliw w miejscowości Kętrzyn”. 20.12.2010r. RP RESORT Sp. z o.o. ul. Augustowska 23a, 10-683 Olsztyn

otwórz

B/19/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B postanowienie Opinia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie. 14.12.2010r. Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. C-Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

otwórz

B/18/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B decyzja  Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi. 14.12.2010r. Przedsiębiorstwo Go-spodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o., Pl. Słowiański 2, 11-400 Kętrzyn

otwórz

B/17/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B decyzja  Decyzja w sprawie stwierdzenia braku po-trzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji „Budowa sięgacza ulicy Jana Brzechwy w Kętrzynie” 08.09.2010r. Przedsiębiorstwo Budo-wy Dróg i Mostów DRO-MO Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 5,
14-100 Ostróda

otwórz

B/16/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B postanowienie Opinia w sprawie braku obowiązku przepro-wadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowa sięgacza ulicy Jana Brzechwy w Kętrzynie” 07.09.2010r. Przedsiębiorstwo Budo-wy Dróg i Mostów DRO-MO Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 5,
14-100 Ostróda

otwórz

B/15/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B decyzja  Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowisko-wych uwarunkowaniach realizacji przedsię-wzięcia p.t. „Wymiana stolarki okiennej w Gi-mnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie. 03.09.2010r. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie,
ul. Wojska Polskiego 9,
11-400 Kętrzyn

otwórz

B/14/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B decyzja  Decyzja w sprawie umorzenia na wniosek strony postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.t. „Poprawa wa-runków technicznych budynków mieszkalnych Os. Piastowskie w Kętrzynie”, poprzez remont 23 budynków mieszkalnych, polegający na dociepleniu ścian budynków, dociepleniu stro-podachów, remoncie klatek schodowych i in-stalacji systemu elektronicznego rozliczania kosztów energii cieplnej. 27.08.2010r. Spółdzielnia Mieszkanio-wo Lokatorsko-Własnościowa PIONIER,
ul. I. Daszyńskiego 23
11-400 Kętrzyn

otwórz

B/13/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B decyzja  Decyzja w sprawie umorzenia na wniosek strony postę-powania w przedmiocie wydania decyzji o środowisko-wych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.t. „Budowa stacji pomiarowej średniego ciśnienia o prze-pustowości 1250 Nm3/h na potrzeby zakładu produkcyj-nego Eco-Brasco Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 26 w Kętrzy-nie”. 08.07.2010r. Biuro Projektów NOW-EKO
Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Dąbrowszcza-ków 39,
10-542 Olsztyn

otwórz

B/12/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B decyzja  Decyzja w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwesty-cji p.t. „Przebudowa ul. Kołobrzeskiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wieloro-dzinnego na działce nr 121/10 obręb 1 i miejsc parkingowych na działce nr 121/9 obręb 1 w Kętrzynie”. 30.06.2010r. Gmina Miejska Kętrzyn

otwórz

B/11/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B postanowienie Postanowienie w sprawie sprostowania błędu w decyzji znak: ZK.7624/1/10 z dnia 04 lutego 2010r. o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwa-runkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na mo-dernizacji Kina „Gwiazda” w Kętrzynie na potrzeby Kę-trzyńskiego Centrum Kultury. 08.06.2010r. Gmina Miejska Kętrzyn

otwórz

B/10/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B postanowienie Postanowienie w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.t. „Przebudowa ul. Kołobrze-skiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce nr 121/10 obręb 1 i miejsc parkingowych na działce nr 121/9 obręb 1 w Kętrzynie”. 06.06.2010r. Starosta Kętrzyński

otwórz

B/9/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn Formularz B  decyzja  Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia: „Rozbudowa i adaptacja ist-niejącego budynku magazynowo-handlowego na klub ogólno-sportowy, wraz z budową wjazdu na teren posesji, 15 miejsc par-kingowych do obsługi budynku, przyłączy (wody, kanalizacji sani-tarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne) oraz piono-wego wymiennika gruntowego do pomp ciepła, Kętrzyn, ul. Prze-mysłowa 3, dz. nr 4-106/9”.  01.06.2010r. Studio-Projekt Autorska Pra-cownia Archi-tektoniczna
Ul. Jodłowa 7,
10-164 Olsztyn
 
otwórz

B/8/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B decyzja Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn 24.05.2010r. Usługi Transportowe Marcin Stawkowski, Plac Konstytucji 3-go Maja 3/45, 10-589 Olsztyn

otwórz

B/7/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B postanowienie Opinia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez PKO SA Oddział w Kętrzynie. 14.05.2010r. PKO BP SA Biuro Administracji w Olsztynie,
ul. Kościuszki 89/91
10-554 Olsztyn

otwórz

 B/6/2010  Burmistrz Miasta Kętrzyn  Formularz B  decyzja Decyzja w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego oceny oddziaływania przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowej w Kętrzynie” na środowisko.  19.03.2010r.  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Poznańska 6,
11-400 Kętrzyn

otwórz

B/5/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B postanowienie Opinia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowej w Kętrzynie” na środowisko. 17.03.2010r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Poznańska 6,
11-400 Kętrzyn

otwórz

B/4/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B decyzja Decyzja w sprawie umorzenia postępowania dot. wydania środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego na potrzeby mieszkalno-usługowe oraz budowa wiaty dz. nr ewid. 6-909/5”. 17.03.2010r. Adam Wasilewski
ul. Sienkiewicza 16a,
11-400 Kętrzyn

otwórz

 B/3/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B postanowienie Opinia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez Zakład Usługowo- Transportowo-Handlowy Bogusława Wisowatego.  15.02.2010r. Zakład Usługowo- Transportowo-Handlowy Bogusława Wisowatego
ul. Jagodowa 12, 19-300 Ełk

otwórz

B/2/2010

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Formularz B

 decyzja

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie śro-dowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia: „Przebudowa Kina Gwiazda na potrzeby Kętrzyńskie-go Domu Kultury, ul. Sikorskiego 24a, dz. ew. nr 3-138/2”  04.02.2010r. Gmina Miejska Kętrzyn

otwórz

B/1/2010 Burmistrz Miasta Kętrzyn Formularz B decyzja Opinia w sprawie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi PPHU ABBA-Ekomed Sp. z o.o. 21.01.2010r. PPHU ABBA-Ekomed Sp. z o.o.,
ul Filomatów Pomorskich 8,
87-100 Toruń
otwórz

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2010-02-01 11:22:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2011-01-31 09:20:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki