Przetargi ogłoszone w II kwartale 2010 roku

Przedmiot przetargu: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu pielęgnacji zieleni publicznej oraz nadzoru nad sprzętem i osobami zatrudnionymi w ramach robót interwencyjnych i publicznych

Data publikacji: 22.06.2010r. Termin składania ofert: 30.06.2010r. g. 900
Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – załącznik Nr 2; 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3; 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 5. Wzór wykazu wykonanych usług - zał. nr 4; 
 6. Wzór wykazu niezbędnego sprzętu i maszyn – zał. nr 5 
 7. Wzór wykazu osób - zał. nr 6 
 8. Wzór umowy - zał. nr 7 

Przedmiot przetargu: Zakup kompletnej sceny składanej przeznaczonej do wielokrotnego montażu o konstrukcji aluminiowej z zadaszeniem w ramach inwestycji: Urządzenie terenu przy ulicy Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych – etap II

Data publikacji: 21.06.2010r. Termin składania ofert: 29.06.2010r. g. 1100
Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – załącznik Nr 2; 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3; 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 5. Wzór wykazu wykonanych dostaw - zał. nr 4; 
 6. Wzór umowy - zał. nr 5; 
 7. Wizualizacja zadaszenia - zał. Nr 6.
  ___________________________________

Zapytania do SIWZ  [1]

Przedmiot przetargu: Zakup nagłośnienia i kinotechniki kina otwartego w ramach inwestycji: Urządzenie terenu przy ulicy Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych – etap II

Data publikacji: 21.06.2010r. Termin składania ofert: 29.06.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Ogłoszenie BZP | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór formularza cenowego - zał. nr 1 a) 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – załącznik Nr 2;  
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3; 
 5. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 6. Wzór wykazu wykonanych dostaw - zał. nr 4; 
 7. Wzór umowy - zał. nr 5.

Przedmiot przetargu: Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie oraz Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie

Data publikacji: 17.06.2010r. Termin składania ofert: 24.06.2010r. g. 1100
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 a)-b); 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – załącznik nr 2a)-b);  
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3; 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części Izał. nr 4 do SIWZ 
 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II – zał. nr 5 do SIWZ
 7. Wzór formularza cenowego - [zał. nr 6a)] [zał. nr 6b)]. 
 8. Wzór umowy - zał. nr 7a)-b).

Przedmiot przetargu: Budowa boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w obrębie nieruchomości Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. M. Kopernika 12 w Kętrzynie (dz. nr 97 obr. 3 m. Kętrzyn).

Data publikacji: 15.06.2010r. Termin składania ofert: 06.07.2010r. g. 900
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [cz.1] [cz.2] [cz.3]
 2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych [cz.1] [cz.2] *
 3. Dokumentacja projektowa [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] *
 4. Przedmiar robót
 5. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych
 6. Wzór wykazu osób
 7. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 8. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 9. Oświadczenie Wykonawcy braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 10. Oświadczenia dla osób fizycznych z art. 24 ust. 1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych
 11. Wzór oferty
 12. Istotne postanowienia umowy
 13. Przyłącze energetyczne [cz.1] [cz.2]
* - załączniki ze względu na duża objętość spakowane za pomocą samorozpakowującego się archiwum *.rar

Przedmiot przetargu: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych

Data publikacji: 15.06.2010r. Termin składania ofert: 24.06.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – zał. nr 2 a)-b); 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3; 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 5. Wzór formularza cenowego- zał. nr 4 a)-b); 
 6. Wzór wykazu wykonanych dostaw- zał. nr 5 a)-b); 
 7. Wzór umowy – zał. nr 6. 

Przedmiot przetargu: Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące

Data publikacji: 11.06.2010r. Termin składania ofert: 21.06.2010r. g. 1200
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1 do SIWZ 
 2. Wzór formularza oferty - zał. nr 2 do SIWZ; 
 3. Wzór szczegółowego formularza cenowego - zał. nr 3 do SIWZ; 
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. Nr 4 do SIWZ; 
 5. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 5 do SIWZ; 
 6. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 5a) do SIWZ ; 
 7. Wzór wykazu wykonanych usług- zał. nr 6 do SIWZ 
 8. Wzór umowy - zał. nr 7 do SIWZ.
2010.06.29 - Wynik postępowania

Przedmiot przetargu: Sprzątanie, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące

Data publikacji: 28.05.2010r. Termin składania ofert: 07.06.2010r. g. 900
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 do SIWZ; 
 2. Wzór formularza kalkulacji szczegółowej - zał. nr 2 do SIWZ; 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP- zał. Nr 3 do SIWZ; 
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 4 do SIWZ; 
 5. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 4a) do SIWZ ; 
 6. Wzór umowy- zał. nr 5 do SIWZ ; 
 7. Wzór wykazu wykonanych usług - zał. nr 6 do SIWZ ; 
 8. Wzór wykazu urządzeń i narzędzi - zał. nr 7 do SIWZ.

Przedmiot przetargu: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych

Data publikacji: 28.05.2010r. Termin składania ofert: 07.06.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1; 
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – zał. nr 2 a)-d); 
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3; 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a); 
 5. Wzór formularza cenowego- zał. nr 4 a)-d); 
 6. Wzór wykazu wykonanych dostaw- zał. nr 5 a)-d); 
 7. Wzór umowy – zał. nr 6. 

Przedmiot przetargu: Dostawa sprzętu i pomocy naukowych dla szkół Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach projektu: „Poprawa jakości nauczania poprzez doposażenie szkół Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce naukowe

Data publikacji: 13.05.2010r. Termin składania ofert: 20.05.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – załącznik Nr 2;  
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a)
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 4 do SIWZ 
 6. Wzór formularza cenowego - zał. nr 5.
 7. Wzór umowy - zał. nr 6.

Przedmiot przetargu: Usługa zarządzania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 10.05.2010r. Termin składania ofert: 18.05.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty- zał. nr 1 a)-b)
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – załącznik nr 2 a)-b)
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3 
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a) 
 5. Wzór kosztorysu ofertowego - zał. nr 4 a)-b) 
 6. Wzór wykazu wykonanych usług- zał. nr 5 a)- b) 
 7. Wzór wykazu osób- zał. nr 6 a) -b) 
 8. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia- zał. 7a)-b) 
 9. Wzór wykazu urządzeń i narzędzi - zał. nr 8 a)-b) 
 10. Wzór umowy- zał. nr [9 a] [9 b]

Przedmiot przetargu: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 05.05.2010r. Termin składania ofert: 13.05.2010r. 
Dokumentacja przetargowa

Przedmiot przetargu: „Urządzenie terenu przy ul. M. Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych – etap II. Budynek reżyserki”.

Data publikacji: 29.04.2010r. Termin składania ofert: 19.05.2010r. g. 1200
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty- zał. nr 1
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy PZP – załącznik Nr 2
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3;
 4. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP- zał. nr 3a;
 5. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zał. nr 4 ;
 6. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA - zał. nr 5 ;
 7. OŚWIADCZENIE o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zał. nr 5a;
 8. Wzór umowy- zał. nr 6.

Dokumentacja rysunkowa:

1. Kabina reżyserska - A-1

2. Elewacje Kabiny - A-2
3. Zestawienie stolarki okiennej- A-3
4. Detal dachu nad kabiną reżyserską - A-4
5. Kabina Reżyserska - usytuowanie wyposażenie - A-5
6. Konstrukcja kabiny reżyserskiej, poz. 1 - K-1

7. Szczegóły konstrukcji kabiny reżyserskiej - K2
8. Stolarka okienna i drzwiowa - A.04
9. Krycie papą, obróbki blacharskie, rynny - A.01

10. Ślusarka - A.07
11. Przedmiar elektr.
12. STE Kabina reżyserki

13. Opis projektu zamiennego
14. Przedmiar budowlana

15 Reżyserka - zamienny
16. Widownia - opis projektu zamiennego

17. Projekt zagospodarowania terenu - E1
18. Rzut reżyserki - instalacje elektryczne - E2
19. Rzut reżyserki - instalacja oświetleniowa - E3
20. Schemat instalacji elektrycznych - E4
 

Przedmiot przetargu: Zakup kompletnej sceny składanej przeznaczonej do wielokrotnego montażu o konstrukcji aluminiowej z zadaszeniem w ramach inwestycji: Urządzenie terenu przy ulicy Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych – etap II

Data publikacji: 23.04.2010r. Termin składania ofert: 14.05.2010r. g. 10019.05.2010r. g. 1030
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty- zał. nr 1
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – załącznik Nr 2
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a
 5. Wzór wykazu wykonanych dostaw - zał. nr 4
 6. Wzór umowy- zał. nr 5.
 7. Wizualizacja zadaszenia - zał. Nr 6

Przedmiot przetargu: Zakup nagłośnienia i kinotechniki kina otwartego w ramach inwestycji: Urządzenie terenu przy ulicy Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych – etap II

Data publikacji: 23.04.2010r. Termin składania ofert: 14.05.2010r. g. 1030 17.05.2010r. g. 1030
21.05.2010r. g. 900 27.05.2010r. g. 900
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

 1. Wzór formularza oferty- zał. nr 1
 2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – załącznik Nr 2
 3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3
 4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a
 5. Wzór wykazu wykonanych dostaw - zał. nr 4
 6. Wzór umowy- zał. nr 5.

Przedmiot przetargu: Budowa schroniska dla zwierząt w Pudwągach
Data publikacji: 22.04.2010r. Termin składania ofert: 10.05.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór formularza oferty- zał. nr 1;
2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – załącznik Nr 2
3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3
3a) Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a
4. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - zał. nr 4
5. Wzór wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia - zał. nr 5

5a. Wzór oświadczenia, że osoby, które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - zał nr 5a
6. Wzór umowy - zał. nr 6
7. Dokumentacja projektowa
7.1. Boksy
7.2. Przyłącza i sieci zewnętrzne
7.3. Technologia
8. Przedmiary robót

Przedmiot przetargu: "Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicy Władysława Jagiełły w Kętrzynie na odcinku od ulicy Dolnej do ulicy Stefana Batorego"
Data publikacji: 12.04.2010r. Termin składania ofert: 27.04.2010r. g. 1200
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1
2.
WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał nr 2
3. WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr. 3
3a. WZÓR OŚWIADCZENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 3a
4a.
Wzór Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie - zał. nr 4a
4b. Wzór Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zał. nr 4b
5. Wzór WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA * Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicy Władysława Jagiełły w Kętrzynie na odcinku od ulicy Dolnej do ulicy Stefana Batorego - zał. nr 5
5a. Wzór OŚWIADCZENIA o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zał. nr 5a
6. Wzór umowy - zał. nr 6

7. Program funkcjonalno-użytkowy - zał nr 7

Unieważnienie postępowania

Przedmiot przetargu: "Urządzenie terenu przy ul. M. Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych" – etap II - "Zakup ławek o konstrukcji stalowej z drewnianymi siedziskami oraz zakup i montaż wyposażenia placów zabaw"
Data publikacji: 09.04.2010r. Termin składania ofert: 23.04.2010r. g. 1500
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór formularza oferty- zał. nr 1 a)-b);
2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP – załącznik Nr 2 a)-b);
3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3
3a) Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a)
4. Wzór wykazu wykonanych dostaw - zał. nr 4
5. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - zał. nr 5
6. Wzór umowy - [zał. nr 6a)] [zał. nr 6b)].

Dokumentacja rysunkowa:
1. Urządzenia placu zabaw - zał. nr 1
2. Nawierzchnia ogródków jordanowskich

3. Ławka przy placu zabaw - zał. nr 3
4. Montaż ławki Ł1, Ł2, Ł3
5. Montaż ławki Ł4

6. Projekt lokalizacji urządzenia terenu
7. Rozmieszczenie ławek na widowni
8. Widok ławki od czoła - zał. nr 8
9. Wizualizacja

10. Zabezpieczenie pni drzew

30.04.2010r.
Rozstrzygnięcie przetargu - część I - Ławki o konstrukcji stalowej z drewnianymi siedzeniami
Rozstrzygnięcie przetargu - część II - Wyposażenie placów zabaw

 

Przedmiot przetargu: Sprzątanie, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące
Data publikacji: 09.04.2010r. Termin składania ofert: 20.05.2010r. g. 1200
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór formularza oferty- zał. nr 1
2. Kalkulacja szczegółowa – załącznik Nr 2

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 UZP - zał. nr 3
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 ust. UZP - zał. nr 4
4a. OŚWIADCZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 4a
5. Wzór umowy- zał. nr 5.
6. Wykaz usług - zał. nr 6.

7. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych... - zał. nr 7.

 
Przedmiot przetargu: Pełnienie nadzoru inwestycyjnego inwestycji "Urządzenie terenu przy ul. M. Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych" – etap II
Data publikacji: 08.04.2010r. Termin składania ofert: 16.04.2010r. g. 900
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór formularza oferty- zał. nr 1
2. Wzór oświadczenia dla osób fizycznych zgodnego z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy PZP – załącznik Nr 2a

3a. OŚWIADCZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 3a
3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP- zał. nr 3

4a. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zał. nr 4a, 4b, 4c, 4d
5a). Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia- zał. 5 a)
6. Wzór umowy- zał. nr 6.

 

 

Przedmiot przetargu: Rozbiórka budynków gospodarczych Gminy Miejskiej Kętrzyn

Data publikacji: 02.04.2010r. Termin składania ofert: 19.04.2010r. g. 1000
Ogłoszenie | Specyfikacja

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór formularza oferty - zał. nr 1
2. Wzór oświadczenia zgodnego z art.22 ust.1 ustawy PZP - zał. Nr 2
3. Wzór oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3

4. Wzór oświadczenia osób fizycznych zgodnego z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - zał. nr 3a
5. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych- zał. nr 4
6. Wzór wykazu urządzeń i narzędzi- zał. nr 5
7. Wzór wykazu osób- zał. nr 6
8. Wzór oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - zał. 6 a)
9. Wzór umowy - zał. nr 7
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 8

11. Wyciągi z dokumentacji - zał nr 9:
ul. Bydgoska 3 - 5
- ul. Bydgoska 11a - 13a
- ul. Daszyńskiego 12
- ul. Daszyńskiego 17

 • 2010.04.21 - Wynik postępowania
 • 2010.04.29 - Wybór najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert P1 | P2

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2010-04-02 13:24:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2010-07-22 08:12:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki