Komisje Rady V kadencji

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Kompetencje:

Komisja obejmuje zakresem swego działania sprawy:

 1. edukacji publicznej, w tym w szczególności gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli,
 2. ochrony zdrowia,
 3. kultury, w tym bibliotek publicznych oraz innych komunalnych jednostek upowszechniania kultury,
 4. kultury fizycznej, turystyki i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 5. pomocy społecznej,
 6. profilaktyki przeciwalkoholowej,
 7. promocji miasta. 

Skład

 1. Romuald Budrewicz 
 2. Krystian Abramowicz
 3. Urszula Baraniecka  
 4. Małgorzata Bylicka
 5. Ewa Głusiec
 6. Bronisław Goździewski
 7. Antoni Górski 
 8. Irena Hadziewicz - Przewodniczący
 9. Helena Szymkiewicz
 10. Eugeniusz Tokarzewski 

 

Komisja Gospodarki Komunalnej

Kompetencje:

Komisja obejmuje zakresem swego działania sprawy:

 1. zaopatrzenia w energię cieplną,
 2. komunalnego budownictwa mieszkaniowego utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych,
 3. utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 4. wodociągów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz utrzymania czystości urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów,
 5. miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 6. lokalnego transportu zbiorowego,
 7. ładu przestrzennego i architektury,
 8. zieleni miejskiej, zadrzewień, ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 9. cmentarzy komunalnych,
 10. ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 11. porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli,
 12. targowisk i hal targowych.

Skład

  • Stanisław Wachnik - Przewodniczący
  • Piotr Musiał
  • Zbigniew Nowak
  • Halina Piasecka
  • Jerzy Pierzchanowski
  • Jan Tadeusz Olszewski
 

Komisja Mieszkaniowa

Kompetencje:

Komisja obejmuje zakresem swego działania sprawy:

 1. badania, oceny i opiniowania warunków mieszkaniowych, materialnych i rodzinnych osób ubiegających się o mieszkanie kumunalne i kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 2. sporządzania na każdy rok projektu wykazu osób spełniających kryteria do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 3. wyrażania opinii w sprawie wynajmowania zwolnionych mieszkań osobom ujetym w wykazie, o którym mowa w pkt. 2,
 4. wyrażania opinii w sprawach wynajmu mieszkań osobom podlegającym przekwaterowaniu z budynków przeznaczonych do rozbiórki, remonty czy sprzedaży,
 5. opiniowania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego

Skład

 1. Małgorzata Bylicka
 2. Ewa Głusiec
 3. Marek Łyczek
 4. Andrzej Niedźwiecki - Przewodniczący
 5. Helena Szymkiewicz
 

 Komisja Rewizyjna

Kompetencje:

Komisja:

 1. bada pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działalność gospodarczą, finansową i organizacyjno-administracyjną kontrolowanych jednostek, a w szczególności realizację uchwał Rady, określających podstawowe kierunki społeczno-gospodarczej działalności Miasta,
 2. podejmuje kontrolę na wniosek Rady lub z własnej inicjatywy, każdorazowo zaakceptowanej uchwałą Rady,
 3. wykonuje swoje zadania na podstawie rocznych planów pracy przyjętych przez Radę, z uwzględnieniem bieżących wniosków,
 4. przedkłada Radzie raz w kwartale sprawozdanie ze swojej działalności,
 5. kontroluje sposób rozpatrywania i załatwiania wniosków radnych oraz mieszkańców Miasta, stan realizacji uchwał Rady, zasadność, pod względem merytorycznym, działań podjętych przez Burmistrza.

Skład

 1. Krystian Abramowicz
 2. Zbigniew Nowak 
 3. Marek Łyczek - Z-ca Przewodniczącego
 4. Halina Piasecka - Przewodnicząca
 5. Helena Szymkiewicz
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Kompetencje:

Komisja obejmuje zakresem swego działania sprawy:

 1. planów finansowania zadań społeczno-gospodarczych i budżetu Miasta,
 2. podatków i opłat,
 3. gospodarki pieniężnej Miasta,
 4. związane z funkcjonowaniem i rozwojem przemysłu, drobnej wytwórczości, usług, handlu, gastronomii, rzemiosła i innych podmiotów gospodarczych,
 5. związanych z kształtowaniem rynku pracy w mieście,
 6. opiniowania dyspozycji środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
 7. gospodarki nieruchomościami i inwestycji miejskich.

Skład

 1. Jerzy Bogusław Koniuszewski 
 2. Józef Banaszuk - Przewodniczący
 3. Krzysztof Bućko
 4. Tadeusz Kowalewski
 5. Marek Łyczek
 6. Andrzej Niedźwiecki
 7. Piotr Musiał
 8. Halina Piasecka
 9. Jerzy Pierzchanowski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2010-12-17 12:12:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2010-12-17 12:13:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki