III Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

III/9/10

w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

III/10/10

o zmianie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejkskiej w Kętrzynie

III/11/10

o powołaniu Komisji Mieszkaniowej

III/12/10

o powołaniu Komisji Rewizyjnej Rady Mijeksiej w Kętrzynie

III/13/10

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie upoważnionego do wykonywania czynności związanych z wydaniem polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i określenia stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd radnego Gminy Miejskiej Kętrzyn w podróży służbowej pojazdem, nie będącym własnością gminy

III/14/10

o zmianie uchwały Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli Rady Miejskiej w Kętrzynie w Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie

III/15/10

o zmianie uchwały Nr XXXIII/159/08 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 maja 2008r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli Gminy Miejskiej Kętrzyn w Związaku Gmin "Barcja"

III/16/10

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowmi I podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

III/17/10

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn

III/18/10

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2011

III/19/10

w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2011 rok

III/20/10

w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
[Załącznik nr 1] Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
[Załącznik nr 2] Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

III/21/10

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu miasta na 2010 rok
[Załącznik nr 2] Plan wydatków budżetu miasta na 2010 rok
[Załącznik nr 3] Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku
[Załącznik nr 5] Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Protokół z sesji