IV Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

IV/22/10

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
[Załącznik nr 1] Wniosek o przyznanie stypendium dla sportowca uprawiającego dyscyplinę indywidualną
[Załącznik nr 2] Wniosek o przyznanie stypendium dla sportowca uprawiającego dyscyplinę zespołową

IV/23/10

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

IV/24/10

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn na rok 2011
[Załącznik] Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn na rok 2011

IV/25/10

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Kętrzyn na rok 2011
[Załącznik] Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Kętrzyn na rok 2011

IV/26/10

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Gminie Miejskiej Kętrzyn oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

IV/27/10

o zmianie uchwały Nr LXIX/370/10 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole i Żłobek Integracyjny "Malinka" w Kętrzynie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Malinka" w Kętrzynie

IV/28/10

w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej Gminy Miejskiej Kętrzyn pod nazwą Miejskie Przedszkole Integracyjne z Oddziałem Żłobkowym "Malinka" w Kętrzynie
[Załącznik] Statut Miejskiego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Żłobkowym "Malinka" w Kętrzynie

IV/29/10

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budzetu miasta Kętrzyn podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałaljącym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawa o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

IV/30/10

w sprawie wykazu wydatków budżetu miasta Kętrzyn, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
[Załącznik nr 1] Wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
[Załącznik nr 2] Plan finansowy wydatków budżetu miasta, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

IV/31/10

w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych miasta Kętrzyn, określenie żródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych

IV/32/10

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu miasta na 2010 rok
[Załącznik nr 2] Plan wydatków budżetu miasta na 2010 rok
[Załącznik nr 3] Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] Zadania inwestycyjne w 2010 roku
[Załącznik nr 5] Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
[Załącznik nr 6] Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
[Załącznik nr 7] Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Protokół z sesji