V Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

V/33/11

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2014
Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043 [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5]
Załącznik nr 2 - Prognoza kwoty długu I spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043 [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5]
[Załącznik nr 3] Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gmine Miejską Kętrzyn w latach 2011 - 2014
[Załącznik nr 4] Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2014

V/34/11

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2011
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu na 2011 rok
[Załącznik nr 2] Uzasadnienie dochodów
[Załącznik nr 3] Plan wydatków budżetu na 2011 rok
[Załącznik nr 4] Uzasadnienie wydatków
[Załącznik nr 5] Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku
[Załącznik nr 6] Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
[Załącznik nr 7] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku
[Załącznik nr 8] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku
[Załącznik nr 9] Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
[Załącznik nr 10] Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku.
[Załącznik nr 11] Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

V/35/11

o uchwaleniu Ramowego Planu Działania Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2011 rok
[Załącznik] Ramowy Plan Działania Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2011 rok

V/36/11

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2011 rok
[Załącznik] Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2011 rok

V/37/11

o zmianie uchwały Nr IV/28/10 Rady Miejskiej w Ketrzynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej Gminy Miejskiej Kętrzyn pod nazwą Miejskie Przedszkole Integracyjne z Oddziałem Żłobkowym "Malinka" w Kętrzynie

Protokół z sesji