VII Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

VII/40/11

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/245/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 2009r. o wysokości opłat za miejsca grzebalne i usługi na terenie cmentarzy Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie i w Małej Nowej Wsi
[Załącznik]

VII/41/11

o zmianie uchwały Nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie

VII/42/11

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gmine Miejską Kętrzyn

VII/43/11

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LXIV/336/10 z dnia 25 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/182/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów

VII/44/11

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2014
Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043 [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5]
Załącznik nr 2 - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043 [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5]
[Załącznik nr 3] Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gmine Miejską Kętrzyn w latach 2011 - 2014
[Załącznik nr 4] Uzasadnienie

VII/45/11

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu na 2011 rok
[Załącznik nr 2] Plan wydatków budżetu na 2011 rok
[Załącznik nr 3] Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku
[Załącznik nr 5] Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
[Załącznik nr 6] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku
[Załącznik nr 7] Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
[Załącznik nr 8] Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Protokół z sesji