IX Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

IX/47/11

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli

IX/48/11

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn

IX/49/11

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn

IX/50/11

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn

IX/51/11

w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejska Kętrzyn do wykonania w roku 2011 zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

IX/52/11

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na wykonanie "Projektu przebudowy ulic: Bolesława Limanowskiego, Władysława Reymonta, Jana Kasprowicza, Ignacego Kraszewskiego i Władysława Orkana w Kętrzynie".

IX/53/11

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2014
Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043 [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5]
Załącznik nr 2 - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043 [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5]
[Załącznik nr 3] Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn w latach 2011 - 2014
[Załącznik nr 4] Uzasadnienie

IX/54/11

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu na 2011 rok
[Załącznik nr 2] Plan wydatków budżetu na 2011 rok
[Załącznik nr 3] Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku
[Załącznik nr 5] Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
[Załącznik nr 6] Przychody i rozchody budżetu w 2011r.
[Załącznik nr 7] Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

IX/55/11

w sprawie podjęcia wspólnie z Gminą Sokółka realizacji projektu pn. "Wspólne działania promocyjne szansą na rozwój Kętrzyna i Sokółki", zgłaszanego przez Gmine Miejską Kętrzyn jako Koordynatora Projektu oraz Gminy Sokółka jako Partnera Projektu do współfinansowania w ramach działani 1.4. "Promocja i współpraca", komponent współpraca, obszar polityki rozwoju regionalnego Programu Operacyjnego Rozwó Polski Wschodniej 2007 - 2013.

Protokół z sesji