X Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

X/56/11

o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

X/57/11

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie

X/58/11

w sprawie wystąpienia miasta Kętrzyn z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Gizycku

X/59/11

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kętrzyn realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

X/60/11

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn

X/61/11

o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LVIII/438/98 z dnia 28 stycznia 1998r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn

X/62/11

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bałtycką (od skrzyżowania z ul. Szpitalną), Szpitalną, Marii Skłodowskiej – Curie, Władysława Jagiełły (do skrzyżowania z ul. Rynkową), Rynkową i granicą administracyjną Miasta Kętrzyn” uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą nr XXXIV/232/04 z dnia 28 października 2004r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa warmińsko – mazurskiego z 2004r. nr 168, poz. 2082 w obszarze położonym w północnej części miasta, ograniczonej pasem ulic: Stanisława Poniatowskiego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Wierzbowej, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły, Dolnej oraz granicą administracyjną miasta Kętrzyn z wyłączeniem obszaru objętego uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XVI/112/99 z dnia 24.11.1999r., zwanej dalej „zmianą miejscowego planu”.
[Uzasadnienie]  
[Załacznik graficzny]

X/63/11

w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kętrzyn i jej jednostkom podległym, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

X/64/11

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2014
Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043 [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5]
Załącznik nr 2 - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043 [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5]
[Załącznik nr 3] Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn w latach 2011 - 2014
[Załącznik nr 4] Uzasadnienie

X/65/11

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu na 2011 rok
[Załącznik nr 2] Plan wydatków budżetu na 2011 rok
[Załącznik nr 3] Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku
[Załącznik nr 5] Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
[Załącznik nr 6] Przychody i rozchody budżetu w 2011r.
[Załącznik nr 7] Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

X/66/11

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie opracowania ekspertyz, badań, programów i dokumentacji konserwatorskiej

Protokół z sesji