XI Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XI/67/11

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kętrzyn za 2010 rok.

XI/68/11

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn absolutarium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2010 rok.

XI/69/11

w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Kandydatów na Ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie

XI/70/11

o zmianie uchwały nr LXXV/386/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

XI/71/11

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2014
[Załącznik nr 1] - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043
[Załącznik nr 2] - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043
[Załącznik nr 3] Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn w latach 2011 - 2014
[Załącznik nr 4] Uzasadnienie

XI/72/11

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu na 2011 rok
[Załącznik nr 2] Plan wydatków budżetu na 2011 rok
[Załącznik nr 3] Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku
[Załącznik nr 5] Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
[Załącznik nr 6] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku. 
[Załącznik nr 7] Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
[Załącznik nr 8] Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

XI/73/11

o zaciągnięciu kredytu długoterminowego przez Gminę Miejską Kętrzyn

Protokół z sesji