XIII Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XIII/75/11

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2014
[Załącznik nr 1] - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043
[Załącznik nr 2] - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043
[Załącznik nr 3] Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn w latach 2011 - 2014
[Załącznik nr 4] Uzasadnienie

XIII/76/11

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu na 2011 rok
[Załącznik nr 2] Plan wydatków budżetu na 2011 rok
[Załącznik nr 3] Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku
[Załącznik nr 5] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku.
[Załącznik nr 6] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku
[Załącznik nr 7] Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
[Załącznik nr 8] Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

XI/77/11

o zmianie uchwały Nr XI/73/11 a dnia 30 czerwca 2011 roku o zaciągnięciu kredytu długoterminowego przez Gmine Miejską Kętrzyn

Protokół z sesji