XVI Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XVI/82/11

o uchyleniu uchwały Nr XV/78/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na przebudowę ulicy Kołobrzeskiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo - jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce Nr 211/10 obr. 1 i miejsc parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie

XVI/83/11

w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/79/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 września 2011 roku o zmianie uchwały Nr XI/73/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku o zaciągnięciu kredytu długoterminowego przez Gmine Miejską Kętrzyn zmienionej uchwałą Nr XIII/77/11 z dnia 23 sierpnia 2011 roku

XVI/84/11

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2014
[Załącznik nr 1] - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043
[Załącznik nr 2] - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043
[Załącznik nr 3] Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn w latach 2011 - 2014
[Załącznik nr 4] Uzasadnienie

XVI/85/11

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu miasta na 2011 rok
[Załącznik nr 2] Plan wydatków budżetu miasta na 2011 rok
[Załącznik nr 3] Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku
[Załącznik nr 5] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku 
[Załącznik nr 6] Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
[Załącznik nr 7] Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

XVI/86/11

w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kętrzyńskiemu na przebudowę ulicy Kołobrzeskiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo - jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce Nr 121/10 obr. 1 i miejsc parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie

XVI/87/11

o zmianie uchwały Nr XI/73/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku o zaciągnięciu kredytu długoterminowego przez Gmine Miejską Kętrzyn zmienionej uchwałą Nr XIII/77/11 z dnia 23 sierpnia 2011 roku

Protokół z sesji