XVII Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XVII/88/11

o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LVIII/438/98 z dnia 28 stycznia 1998r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn

XVII/89/11

o zmianie uchwały Nr V/29/06 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji ds. rozwoju lokalnego, zmienionej uchwałą Nr LXIV/329/10 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 2010r.

XVII/90/11

o zmianie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Kętrzynie

XVII/91/11

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie

XVII/92/11

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli

XVII/93/11

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli

XVII/94/11

w sprawie zmiany statutu Kętrzyńskiego Centrum Kultury

XVII/95/11

w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia statutu
[Załącznik] Statut Kętrzyński Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami

XVII/96/11

w sprawie przebiegu drogi

XVII/97/11

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyzanwania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej

XVII/98/11

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2014
[Załącznik nr 1] - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043
[Załącznik nr 2] - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043
[Załącznik nr 3] Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn w latach 2011 - 2014
[Załącznik nr 4] Uzasadnienie

XVII/99/11

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu miasta na 2011 rok
[Załącznik nr 2] Plan wydatków budżetu miasta na 2011 rok
[Załącznik nr 3] Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku
[Załącznik nr 5] Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
[Załącznik nr 6] Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
[Załącznik nr 7] Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

XVII/100/11

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na Modernizację i rozbudowę regionalnego systemu informacji turystycznej

XVII/101/11

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie
[Załącznik nr 1] Wykaz wybranych ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie
[Załącznik nr 2] Wykaz wybranych ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

Protokół z sesji