XIX Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XIX/103/11

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn.

XIX/104/11

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poSytku publicznego na 2012 rok.
[Załącznik] Roczny Program współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

XIX/105/11

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

XIX/106/11

w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

XIX/107/11

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości dotacji oraz udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
[Załącznik nr 1] Wniosek o udzielenie dotacji
[Załącznik nr 2] Sprawozdanie roczne z rozliczenia dotacji

XIX/108/11

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2014
Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043 [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5]
Załącznik nr 2 - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043 [cz.1] [cz.2] [cz.3] [cz.4] [cz.5]
[Załącznik nr 3] Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn w latach 2011 - 2014
[Załącznik nr 4] Uzasadnienie

XIX/109/11

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu miasta na 2011 rok
[Załącznik nr 2] Plan wydatków budżetu miasta na 2011 rok
[Załącznik nr 3] Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku
[Załącznik nr 5] Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 
[Załącznik nr 6] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku.
[Załącznik nr 7] Przychody i rozchody budSetu w 2011 roku

Protokół z sesji