XX Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XX/110/11

o uchyleniu uchwały Nr XVII/94/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 27 października 2011r.

XX/111/11

w sprawie zmiany statutu Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

XX/112/11

w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

XX/113/11

o zmianie uchwały Nr XVII/97/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia szczegуłowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiуw sportowych oraz nagród udzielanych instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej.

XX/114/11

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

XX/115/11

w sprawie określenia wzorów formularzy do celуw wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
[Załącznik nr 1] Informacja o nieruchomościach i obiekatach budowlanych, gruntach rolnych i lasach.
[1.1] Załącznik nr 1 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący współwłaścicieli.
[1.2] Załącznik nr 2 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący działek.
[1.3] Załącznik nr 3 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach oraz Deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący zwolnień z podatku od nieruchomości.
[1.4] Załącznik nr 4 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący zwolnień z podatku rolnego.
[1.5] Załącznik nr 5 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący zwolnień z podatku leśnego.
[Załącznik nr 2] Deklaracja na podatek od nieruchomości.
[2.1] Załącznik nr 1 do Deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący współwłaścicieli
[2.2] Załącznik nr 2 do Deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący nieruchomości opodatkowanych (wskazanych w części D Deklaracji)
[2.3] Załącznik nr 3 do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach oraz Deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący zwolnień z podatku od nieruchomości
[2.4] Załącznik nr 4 do Deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący nieruchomości zwolnionych (wskazanych w załączniku nr 3 do Deklaracji)
[Załącznik nr 3] Deklaracja na podatek rolny.
[3.1] Załącznik do działek (do deklaracji na podatek rolny)
[Załącznik nr 4] Deklaracja na podatek leśny.
[4.1] Załącznik do działek (do deklaracji na podatek leśny) 

XX/116/11

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty.

XX/117/11

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkуw transportowych na 2012 rok.

XX/118/11

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na 2012 rok.

Protokół z sesji