XXII Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XXII/119/11

w sprawie nadania tytułu „ZasłuSony dla Miasta Kętrzyna” pośmiertnie Pani Marii Abramowicz.

XXII/120/11

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn na rok 2012.
[Załącznik] Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn na rok 2012

XXII/121/11

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Kętrzyn na rok 2012.
[Załącznik] Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Kętrzyn na rok 2012

XXII/122/11

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2014
[Załącznik nr 1] - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043
[Załącznik nr 2] - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043
[Załącznik nr 3] Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn w latach 2011 - 2014
[Załącznik nr 4] Uzasadnienie

XXII/123/11

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu miasta na 2011 rok
[Załącznik nr 2] Plan wydatków budżetu miasta na 2011 rok
[Załącznik nr 3] Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku
[Załącznik nr 5] Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
[Załącznik nr 6] Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

XXII/124/11

o zmianie uchwały Nr XI/73/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku o zaciągnięciu kredytu długoterminowego przez Gmine Miejską Kętrzyn zmienionej uchwałą Nr XIII/77/11 z dnia 23 sierpnia 2011 roku oraz uchwałą Nr XVI/87/11 z dnia 7 października 2011 roku

Protokół z sesji