XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XXIII/125/11

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2015
[Załącznik nr 1] - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2043
[Załącznik nr 2] - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2043
[Załącznik nr 3] Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn w latach 2012 - 2015
[Załącznik nr 4] Objaśnienia przyjętych wielokości

XXIII/126/11

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2012
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok
[Załącznik nr 2] Uzasadnienie dochodów budżetu
[Załącznik nr 3] Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok
[Załącznik nr 4] Uzasadnienie wydatków budżetu
[Załącznik nr 5] Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku
[Załącznik nr 6] Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
[Załącznik nr 7] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku
[Załącznik nr 8] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku
[Załącznik nr 9] Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku
[Załącznik nr 10] Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku
[Załącznik nr 11] Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budzętowych prowadzących działalnośc na podstawie ustawy o systemi oświaty i wydatków nimi finansowanych

XXIII/127/11

o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LIX/307/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie współdziałania Gminy Miejskiej Kętrzyn z innymi jednostkami samorządu terytorialnego prowadzącymi szkoły w zakresie dotyczącym zorganizowania nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów

XXIII/128/11

w sprawie wykazu wydatków budżetu miasta Kętrzyn, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
[Załacznik nr 1] Wykaz planowanych wydatków budzętu miasta, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
[Załacznik nr 2] Plan finansowy wydatków budzętu miasta, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

XXIII/129/11

o uchyleniu uchwały Nr XVII/100/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na realizację modernizacji i rozbudowę Regionalnego Systemu Informacji Publicznej

XXIII/130/11

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2014
[Załącznik nr 1] - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043
[Załącznik nr 2] - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2011 - 2043
[Załącznik nr 3] Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn w latach 2011 - 2014
[Załącznik nr 4] Uzasadnienie

XXIII/131/11

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] Plan dochodów budżetu miasta na 2011 rok
[Załącznik nr 2] Plan wydatków budżetu miasta na 2011 rok
[Załącznik nr 3] Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku
[Załącznik nr 5] Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
[Załącznik nr 6] Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Protokół z sesji