XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XXVI/148/12

w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie.

XXVI/149/12

o uzupełnieniu składu osobowego  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Kętrzynie oraz o zmianie Uchwały Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 16.12.2010r., zmienionej uchwałą Nr XXV/135/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 17 stycznia 2012r.

XXVI/150/12

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III  w Gminie Miejskiej Kętrzyn w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

XXVI/151/12

w sprawie wyodrębnienia ze struktury oragnizacyjnej oddziału żłobkowego mieszczącego się w Kętrzynie przy ul. Obrońców Westerplatte 16, przekształcenia go w samodzelną jednostkę budżetową oraz ustalenia statutu.
[Załącznik] Statut Żłobka Miejskiego w Kętrzynie

XXVI/152/12

w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Miejskiego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Żłobkowym "Malinka" w Kętrzynie

XXVI/153/12

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
[Załącznik nr 1] Deklaracja na podatek rolny
[Załącznik nr 2] Deklaracja na podatek leśny

XXVI/154/12

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

XXVI/155/12

o zmianie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie

XXVI/156/12

o uchwaleniu Ramowego Planu Działania Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2012r.
[Załącznik] Ramowy plan działania Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2012r.

XXVI/157/12

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2012r.
[Załącznik] Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2012r.

XXVI/158/12

o zmianach w budżecie
[Załacznik nr 1] Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok
[Załacznik nr 2] Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok
[Załacznik nr 3] Uzasadnienie
[Załacznik nr 4] Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
[Załacznik nr 5] Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podasawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.
[Załacznik nr 6] Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Protokół z sesji