XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XXVII/159/12

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na gruntach położonych na terenie Miasta Kętrzyn

XXVII/160/12

w sprawie zmiany uchwały Nr X/87/03 Rady Miejskiej w Kętrzynie a dnia 22 maja 2003 roku w sprawie uporządkowania handlu na terenie miasta Kętrzyn.

XXVII/161/12

o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LVIII/438/98 z dnia 28 stycznia 1998 rokuw sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.

XXVII/162/12

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

XXVII/163/12

o zmianie uchwały Nr LV/294/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.

XXVII/164/12

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] PLan wydatków budżetu miasta na 2012 rok
[Załącznik nr 2] Uzasadnienie
[Załącznik nr 3] Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku

XXVII/165/12

w sprawie przekazania do załatwienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie skargi na pracownika socjalnego

Protokół z sesji