XXX Sesja Rady Miejskiej w K皻rzynie

Porz康ek sesji

XXX/177/12

w sprawie okre郵enia tygodniowego obowi您kowego wymiaru godzin zaj耩 nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowi您kowego wymiaru godzin nauczycieli realizuj帷ych w ramach stosunku pracy obowi您ki okre郵one dla stanowisk o ró積ym tygodniowym obowi您kowym wymiarze godzin.

XXX/178/12

w sprawie zmiany uchwa造 w sprawie szczegó這wych zasad ustalania wysoko軼i dotacji oraz udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkó podstawowych oraz niepublicznych gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej K皻rzyn przez osoby fizyczne lub prawne inne ni jednostka samorz康u terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawid這wo軼i ich wykorzystania.

XXX/179/12

w sprawie przebiegu drogi gminnej - ul. Króloej Jadwigi
[Za豉cznik] Przebieg drogi gminnej - ul. Królowej Jadwigi

XXX/180/12

w sprawie przyj璚ia programu opieki nad zwierz皻ami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno軼i zwierz徠 na terenie Gminy Miejskiej K皻rzyn w 2012 roku
[Za陰cznik] Program opieki nad zwierz皻ami ....

XXX/181/12

w sprawie przyj璚ia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej K皻rzyn w latach 2012 - 2016"
[Za陰cznik] "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej K皻rzyn w latach 2012 - 2016"

XXX/182/12

w sprawie przyj璚ia przez Gmin Miejsk K皻rzyn do wykonania w roku 2012 zadania z zakresu administracji rz康owej, dotycz帷ego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

XXX/183/12

o zmianie sk豉du osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w K皻rzynie

XXX/184/12

o zmianie sk豉du osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w K皻rzynie

XXX/185/12

w sprawie zbycia udziaów i wyst徙ienia Gminy Miejskiej K皻rzyn z Warmi雟ko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

XXX/186/12

o zmianach w bud瞠cie
[Za豉cznik nr 1] - Plan dochodów bud瞠tu gminy na 2012 rok
[Za豉cznik nr 2] - Plan wydatków bud瞠tu gminy na 2012 rok
[Za豉cznik nr 3] - Uzasadnienie
[Za豉cznik nr 4] - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku
[Za豉cznik nr 5] - Wydatki na programy i projekty realizowane ze 鈔odków pochodz帷ych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno軼i oraz pozosta貫 鈔odki pochodz帷e ze 廝óde zagranicznych nie podlegaj帷ych zwrotowi
[Za豉cznik nr 6] - Dochody i wydatki zwi您ane z realizacj zada z zakresu administracji rz康owej i innych zada zleconych odr瑿nymi ustawami w 2012 roku 
[Za豉cznik nr 7] - Przychody i rozchody budz皻u w 2012 roku
[Za豉cznik nr 8] - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budz皻u jednostki samorz康u terytorialnego, realizowanych przez podmioty nale膨ce i nienale膨ce do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Protokó z sesji