XXXI Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XXXI/187/12

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kętrzyn za 2011 rok

XXXI/188/12 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2011 rok.

XXXI/189/12

zmienająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej

XXXI/190/12

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 XXXI/191/12

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim

 XXXI/192/12

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2015
[Załącznik nr 1] - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2043
[Załącznik nr 2] - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2043
[Załącznik nr 3] - Uzasadnienie

 XXXI/193/12

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] - Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok
[Załącznik nr 2] - Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok
[Załącznik nr 3] - Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku
[Załącznik nr 5] - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
[Załącznik nr 6] - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku 
[Załącznik nr 7] - Przychody i rozchody budzętu w 2012 roku
[Załącznik nr 8] - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku 

 XXXI/194/12

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie opracowania ekspertyz, badań, programów i dokumentacji konserwatorskiej

 XXXI/195/12

w sprawie wniesienia przez Gminę Miejską Kętrzyn wkładu pieniężnego celem objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Kętrzynie

Stanowisko

w sprawie nieprzyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym

Protokół z sesji