XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XXXIV/199/12

w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu
[Załącznik] - Statut - Kętrzyński Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami

XXXIV/200/12

w sprawie rezygnacji z prowadzenia zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Kętrzyńskiego

XXXIV/201/12

o uchyleniu uchwały Nr XXXI/189/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012r. zminiejącej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej

XXXIV/202/12

w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Kętrzynie
[Załącznik nr 1] - Ceny urzędowe i opłaty za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Kętrzyna oraz poza granicami administracyjnymi miasta Kętrzyn
[Załącznik nr 2] - Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej oraz rodzaje dokumentów poświadczających w/w uprawnienia

XXXIV/203/12

w sprawie ogłoszenia roku 2013 (dwa tysiące trzynastego) - Rokiem Arno Holza w Kętrzynie

XXXIV/204/12

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2015
[Załącznik nr 1] - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2043
[Załącznik nr 2] - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2043
[Załącznik nr 3] - Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gmine Miejską Kętrzyn w latach 2012 - 2015
[Załącznik nr 4] - Uzasadnienie 

XXXIV/205/12

o zaciągnięciu kredytu długoterminowego przez Gminę Miejską Kętrzyn

XXXIV/206/12

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] - Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok
[Załącznik nr 2] - Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok
[Załącznik nr 3] - Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku
[Załącznik nr 5] - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.
[Załącznik nr 6] - Przychody i rizchody budżetu w 2012r.

XXXIV/207/12

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli

Stanowisko

w sprawie uchylenia stanowiska Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 11.12.2003r. dotyczącego akceptacji składów osobowych delegacji Gminy Miejskiej Kętrzyn poza granicami kraju.

Protokół z sesji