XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Porządek sesji

XXXVI/220/12

w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu
[Załącznik] Kętrzyński Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami

XXXVI/221/12

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/217/12 z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2015

XXXVI/222/12

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2015
[Załącznik nr 1] - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2043
[Załącznik nr 2] - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2012 - 2043
[Załącznik nr 3] - Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gmine Miejską Kętrzyn w latach 2012 - 2015
[Załącznik nr 4] - Uzasadnienie 

XXXVI/223/12

o zmianach w budżecie
[Załącznik nr 1] - Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok
[Załącznik nr 2] - Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok
[Załącznik nr 3] - Uzasadnienie
[Załącznik nr 4] - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku
[Załącznik nr 5] - Przychody i rozchody budżetu w 2012r.
[Załącznik nr 6] - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r.

Protokół z sesji