ProjektBudzetuMiastaNa2008rok

Uchwała budżetowa 

Załączniki

Nr 1

- Plan dochodów budżetu miasta na 2008 r.

Nr 2

- Uzasadnienie dochodów budżetu

Nr 3

- Plan wydatków budżetu miasta na 2008 r.

Nr 4

- Uzasadnienie wydatków budżetu

Nr 5

- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

Nr 5a

- Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Nr 6

- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Nr 7

- Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 roku – przychody i rozchody budżetu

Nr 8

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.

Nr 9

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku.

Nr 10

- Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 rok.

Nr 11

- Dotacje przedmiotowe w 2008 roku

Nr 12

- Dotacje podmiotowe w 2008 roku

Nr 13

- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

Nr 14

- Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nr 15

- Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

Nr 16

- Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu 2007 - 2010

Nr 16

- Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu 2011 - 2014

Nr 16

- Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu 2015 - 2018

Wytworzył:
Kaliszewski Marek
Udostępnił:
Kaliszewski Marek
(2012-07-02 14:22:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaliszewski Marek
(2012-07-02 14:22:59)